raajjemv logo
މަގޭ ރިޕޯޓް
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއަށް ދަނީ ދާ ހިތަކުން ނޫން، އެތިކޮޅެއް ލިބޭތީ!
 
އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާތަކަށް ދިވެހިން ނޫނެކޭ ބުނޭ
 
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާކަތަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަށް ފައިސާ ދޭ
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
35,538
ކ. މާލެ |
17 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 19:00
އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އާންމުންނަށް އުދަނގޫވާނެހެން މަގުތަކުގައި އިށީންދެގެން
ރާއްޖެއެމްވީ

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތުމަކީ މިވަގުތަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫނެވެ. ބަލި އިންތިހާއަށް ފެތުރެމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. އައު ވޭރިއެންޓެއް ފެނި އެކަކުގެ ފަރާތުން 5 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހޭކަމަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާ ކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މި ބަލި ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވާ ކަހަލައެވެ. މި ދަންނަވާ ބައެއް މީހުންނަކީ ފިޔާތޮށި ކްލަސްޓަރއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. ނުވަތަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއޭ ކިޔުނު ހަރަކާތެއްގައިވެސް 200 އެއްހާ މީހުން ނުކުތެވެ. 95،000 ވޯޓު ލިބުނުކަމަށް ދައުވާ ކުރާ އަދި އެ އަދަދަށް ސަޕޯޓަރުން ތިބި ކަމަށް ބުނި ފަރާތްތައް ކޯލް ސެންޓަރު ހަދައިގެން އާދޭސްކޮށްގެން އަދިވެސް އެ ނޫން ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހައިގެން 200 އެއްހާ މީހުން ނުކުތުމުން ލަދުވެތިއެވެ.

މި ދަންނަވާ 200 މީހުުންގެ ހަގީގަތްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮޅުން ފިލުވާލީމެވެ. ބައެއް މީހުންނާއި ބައްދަލުވިއެވެ. ކަންކަން ވެސް ސާފުކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އައު ވާހަކައެއް ނުލިބުނެވެ. އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއަށް ޒުވާން އުމުރު ފުރައިގެ މީހުން ދަނީ އެންމެ ސަބަބަކަށެވެ. "ވެރިން އަތުން ލިބޭ އެތިކޮޅު ރަނގަޅުވީމަ ކަމަށް" ބުންޏެވެ. ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނީ މުޒާހަރާއަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ދާކަށް ވެސް ބޭނުން ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާ ލިބެންޏާ އެކަން ވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ފައިސާކޮޅު ނުބަހާނަމަ އެއްކަލަ ދެ ދޮރު ދޭތެރެއިން ފައުޅުވި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މާހިރުންނާއި، އީސީ ޝަރީފުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ރާގު ރާގަށް ފަރިހި ކިޔާ މީހުން ފިޔަވާ އެހެން ބަޔަކު ނުފެންނާނެއެވެ. ފައިސާ ދީފައި ޒުވާނުން ނެރެނީ ވެސް އޮޅުވާލައިގެންނެެވެ. މައުޟޫއަކަށް ވަނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމެވެ. ކަމަށް ވަނީ ރައިސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި، ވެކްސިނާއި ދެކޮޅު ހެދުމާއި އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާ ކުރުމާއި މި ކަންކަން އިދިކޮޅުން ނަކަލު ކުރީ އެމްޑީޕީންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރުވެސް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ރީތި މަގެއް ނުފެނުނެވެ. އެއިރު އެމްޑީޕީން ނުކުތީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށެވެ. މިއަދު އިދިކޮޅުން ނުކުންނަނީ އަމިއްލަ މުހުތާދު ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. ހާސް ތަފާތު ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. އެމްޑީޕީގެ ބިޔަ ބޮޑު ފައުޖު އެއްކޮށް ނުކުތީމަ މޭ ކަރައިގެން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ޕީޕީއެމުންވެސް އެއްވުމެއް ބާއްވައެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަމުގައި ތިބިއިރުވެސް ސިޓީ އުރައިގައި ފައިސާ ބެހި އުސޫލުން މިއަދުވެސް ކަށީގައި ހަރުލާފައި ހުރި އެ އާދައެއް ނުކެނޑެއެވެ. ހަމަ ފައިސާކޮޅެއް ދީގެން މީހުން އެއްކުރުމުގައި ނަމޫނާ ހިފަހައްޓައެވެ.

އިންޑިއާއިން ގެނައި ވެކްސިނާއި ދެކޮޅަށް މީހުން ނެރުނެވެ. ނަމަވެސް ކަމުގެ ހަގީގަތަށް ބަލާއިރު، ވެކްސިން ނުޖަހާކަށް ނޫނެވެ. އިންޑިއާއިން ދިން އެއްޗަކަށް ވާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ ބަޔަކު ނުވެގެން ފައިސާ ދީގެން ނުކުތް ހައެއްކަ މީހުން ވެކްސިން ނުޖަހާނަމޭ ކިޔާފައި ރައިވަރު ކިޔާ އުސޫލުން އެކަން ވެސް ކުރަން ނުކުތެވެ. އެންމެ ފަހުން ރާގު ބަދަލުވެ އެކަން ވެސް ނުވާކަމަށްވެ ވެކްސިން ވެސް ޖަހަން ގޮވައިފިއެވެ.

ދެން މިވެރިންގެ ވެރިކަމުގައި އެޅި ކޮޮތަރު ކޮށި ވެސް ބޭނުންހާ ބަޔަކަށްދީ ޕާޓީގެ ވެރިންނާއި، ވެރިންގެ އަނބިންނާއި ފިރިންނާއި އާއިލާ މީހުންނާއި މުނިމުނީންނަށް ދިނެވެ. އިންސާފު އެއާ އަރާ ހަމަކުރުމުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށްވެސް ކޯލް ސެންޓަރު ހަދައިގެން ފައިސާދީގެން މަދު މީސްކޮޅެއް ނެރުނެވެ. ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮތީ މިހާވެސް ސާފުކޮށް ފެންނާށެވެ.

އިދިކޮޅަށް ކަމެއް ކުރެވޭނީ ފައިސާ ދީގެންނޭ ބުނާ ވާހަކައަކީ ތެދެކެވެ. ކިތަންމެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައިވެސް ފައިސާ ދީގެން ނޫނީ އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވެއެވެ. ގޯނި ގޯނީގައި ފައިސާ އުފުލީވެސް ހެޔޮނިޔަތުގައެވެ. ޗެކާއި ޑޮލަރުވެސް ޖަމާކުރީ އެ ނިޔަތުގައެވެ. ހަމަ އެ ބީދައިން ޒުވާނުން މި ނެރެނީވެސް އެތިކޮޅެއް ދީގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
12%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
4%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
18%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
56%
މޮޔަވެއްޖެ
11%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
18 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 11:02
ޢަލީ
ޕީޕީއެމް އަކީ އަމާޒެއްނެރް ބައެއްކަން އެކިޔާ ލަވައިންވެސް އެނގޭ.
17 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 19:31
މެޑަމް
ކޮ ބާހޭ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަން؟؟