raajjemv logo
މައިއެކައުންޓްގެ ޚިދުމަތް
ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދުމަށް ދިރާގު "މައިއެކައުންޓް" ޚިޔާރުކުރުމަށް އެދެފި
 
އެޕޮއިންޓްމެންޓް ދިނުމުގައި އައު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ
 
ދިރާގުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުން އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަދަން ޖެހޭ
 
މައިއެކައުންޓުން ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ
އަމްނާ އިމާދު
3,014
ކ. މާލެ |
4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 19:13
މައިއެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ގޭގައި ތިބެގެން ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްވެސް ލިބޭނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނޭ
ދިރާގު

ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދުމަށް ދިރާގު "މައިއެކައުންޓް" ޚިޔާރު ކުރުމަށް އެދެފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ 3 ވަނަ ރާޅު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށާއި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދިރާގު "މައިއެކައުންޓް" އަދި ދިރާގު މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ފަދަ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އިންޓަނެޓް އަދި މޮބައިލް ޕެކޭޖްތައް ބަދަލުކޮށް، ފިކްސްޑް ބްރޯޑްއާއި މޮބައިލް ޕެކޭޖްތަކުގެ ޔޫސޭޖް ތަފުސީލު ބަލާފައި، ބިލް ދައްކާ، އަދި ދިރާގުގެ އެކި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމަށް ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ސެންޓަރުތަކަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކުރުން ފަދަ ގިނަ ފަސޭހަތައް "މައިއެކައުންޓް" ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ދިރާގު ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް މިހާރު ހުޅުވިފައި ވީނަމަވެސް، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުން އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަދަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް ދިރާގުން ބުނީ އެޗްޕީއޭ އިން އަންގާފައިވާ ގައިދުރުކުރުމުގެ އިރުޝާދުތަކުގެ މަތިން ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ވަކި އަދަދެއްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމަށެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ސްލޮޓްތައް ދިނުމުގައި އައު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުން މައިއެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަނީ އިލްތިމާކޮށްފައެވެ.

ދިރާގުގެ "މައިއެކައުންޓް" ޚިދުމަތަށް މިހާތަނަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިނުވާ ކަސްޓަމަރުން www.dhiraagu.com.mv/ocs މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ރެޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރު ވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިދުވަސްވަރު ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންވެސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގޭގައި ތިބުމަށާއި އެޗްޕީއޭގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންވެސް އަމަލު ކުރުމަށް ދިރާގުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ. ދިރާގުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކަސްޓަމަރުން ގޭގައި ތިބެން ޖެހުނަސް ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަތައް ފޯރުކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޖިޓަލް ތަޖްރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް