raajjemv logo
ސްވިމިންގ ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް
ސްވިމިންގ ޕޫލް އަޅަން އެސޯސިއޭޝަނަށް ބިން ހަވާލުކޮށްފި
 
ސްވިމިންގ ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސް އަޅާ ބިމަކީ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު އޮތް ބިން
 
ސްވިމިންގ ޕޫލް އާޅާ ބިން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް 50 އަހަރުގެ މުއްދަތައް ލިބޭ
އަތޫފް އާތިފް
4,792
ކ. މާލެ |
29 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 13:58
ސްވިމިންގ ޕޫލް އަޅާ ބިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖައްސައި، އެ ބިން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސްވިމިންގ ޕޫލު އެޅުމަށް ބިން ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފެވެ. އަދި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަބްދުލް ސައްތާރެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްވިމިންގ ޕޫލް އާޅާ ބިން އެ އެސޯސިއޭޝަނަށް 50 އަހަރުގެ މުއްދަތައް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ކުޅިވަރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި އޮތް ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްވިމިންގ ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސް އަޅާ ސަރަހައްދަކީ ދުވާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ކައިރީގައި ކުރިންހުރި ކުނިގޮނޑު އޮތް ބިމެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ، މި އެއްބަސްވުމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވައުދުފުޅެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މާލޭގައި 46 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ފެތުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް ބާއްވާފައިވާއިރު، ފެތުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މި ސަރުކާރުން ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަބްދުލް ސައްތާރު ވިދާޅުވީ މިއީ ފެތުމަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ ކަމަށާއި، ސްވިމިންގ ޕޫލާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްވިމިންގ ޕޫލާއެކު ދިވެހި އެތުލީޓުން އިތުރު ކާމިޔާބު ހޯދާނެ ކަމަށްވެސް ސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮލިމްޕިކް ސައިޒުގެ ސްވިމިންގ ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން

މީގެ ކުރިން އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ ސްވިމިންގ ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސް އަޅާނެ ބިން ސަރުކާރަށް ލިބި، އެ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2019 އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި އެ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބިމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިއިރު، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހަވާލުކުރީ ރަޝީދު ކާޕެންޓަރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރްސީސީ) އާއެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ކޮވިޑް-19 އާއެކު އެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް އަލީ ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މި މަޝްރޫއަށް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ ކުޅިވަރަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވެދޭ އެންމެ ބޮޑު ހޭދަ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިސްމާޢީލް އަލީ ވިދާޅުވީ ސްވިމިންގ ޕޫލް ކޮމްޕްލެކްސް ހަދާނީ ދެ ފަންގިފިލާއަކަށް ކަމަށާއި، އަދި ޕޫލް ހެދުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެކަމަށް ގާބިލު ކުންފުނިތަކަށް "އިންވިޓޭޝަނަލް ބިޑިންގ" އަކުން ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޕޫލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
33%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
29 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 16:47
ޝާރިފް
ކިހާވަރެއް މިނިސްޓަރަށް ލިބޭބާ؟