raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ނިލަންދޫގެ ޙާލަތު
ނިލަންދޫން މާލެއަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އެރަށުން 29 މީހުން ކަރަންޓީނަށް
 
އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގައިޑްލައިންތަކެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ނިލަންދޫގެ 29 މީހަކު އެކަހެރި ކޮށްފައިވޭ
 
ނިލަންދޫގައި 2270 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮވޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
7,091
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 22:38
ފ ނިލަންދޫ- އެރަށް މިވަގުތު އޮތީ މޮނިޓަރިންގގައެއް ނޫން
މައުރޫފް ހަލީލް

ފ ނިލަންދޫގައި ހުރުމަށްފަހު، މާލެއަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، ނިލަންދޫން 29 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބްރައީސް އަލީ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެ ރަށަށް ދިޔަ 4 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަސައްކަތް ނިންމާފައި މާލެ ދިއުމަށްފަހު، ޓެސްޓުކުރިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ނިލަންދޫގެ 29 މީހަކު އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ މުޙައްމަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާ ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ނިލަންދޫ މިވަގުތު އޮތީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ޙާލަތުގައެއް ނޫނެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް ދާއިރު، އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގައިޑްލައިންތަކެއް ހެދިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

2270 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ނިލަންދޫގައި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޯލަނބާކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، އަލާމަތް ހުންނަ މީހުން ޓެސްޓު ކުރުމަށް އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނު ކުރުމުގެ އިތުރުން، ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގައިވެސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
29 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 09:54
ނިލަންދޫ ދަރިއެއް
ކޮން އަތޮޅެއްގެ ނިލަންދޫގައިތޯ ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޯލަނބަނީ؟ ކަރަންޓީނުގައި އިންނަ މީހާ ލައްވައި ފަތްފިލުވައިގެން ކެއުމާ އެގޭއަވަނުން މަސް ފިހެލަދިނުން އެއީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަންކަން.. މާސްކެއް އެޅުމެއްނެތި ގައިދުރުކަމެއް ނެތި 24 ގަޑި އިރުން 6 ގަޑި އިރު އެތިބެނީ އެއްޗެހި ބަހައްޓަން ބައިންދާފަ އިންނަ ގޮނޑިގަނޑުުމަތީގަ.. ﷲ އިރާދަފުޅުން ނިލަންދޫއިން ޕޮސިޓިވް ކޭސް އެއް ނުފެނިއްޖެއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު.. ކަރަންޓީނެއް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފެއް ކިޔާނެކަމެއް ނެތް.. ޕޮސިޓިވް ކޭސް އެއް ނިލަންދޫއިން ފެންނައިރު މުޅި އަތޮޅަށް އޮންނާނީ ވާނެ އެއްޗެއްވެފަ.. ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޯލެނބުމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނަސޭޙަތްތެރިވަން.. ތިޔައީ ހަމަ އަހަރުމެންގެވެސް ލޭހިނގާ އުފަންރަށް..