raajjemv logo
ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ޓީސީގެ މެޗު
ގަދަ ހަތަރެއްގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް: ޝާޒްލީ
 
ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި
 
ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ޓީސީ އޮތްއިރު، ދަ ގްރާންޑޭ އޮތީ ތިންވަނައިގައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,771
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 19:20
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް)
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމުނުއިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ގަދަ ހަތަރެއްގައި އޮތުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފިއެވެ.

މި ސީޒަނާ ކުރިމަތިލިއިރު ޓީސީގެ ސްކޮޑަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީއަށް ކުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އެ ޓީމު ދޫކޮށްލިއިރު، މި ސީޒަނާ ޓީސީން ކުރިމަތިލީ ހަގު ކުޅުންތެރިންތަކަކާއެކުއެވެ. މީގެ ކުރިން ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޝާޒް ވަނީ ލީގަށް ޒުވާން ސްކޮޑަކާއެކު ނުކުތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމަކު ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓީސީން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ލިބުނު ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޝާޒްލީ ބުނީ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓީސީއަށް ހަތްވަނައާ ހިސާބަށްވެސް އެރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޓީމުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިން މަދުވި ނަމަވެސް، އެތަން ފޫބެއްދޭނެކަން މިހާރު ޔަގީންވެފައިވާ ކަމަށާއި، ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް އެބައޮތް ކަމަށްވެސް ޝާޒްލީ ބުންޏެވެ.

ދަ ގްރާންޑޭއާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާޒްލީ ބުނީ އެ ޓީމަކީ ޓެކްޓިކަލީ މި ވަގުތު ލީގުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ބަލާއިރު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ކުލަބު ވެލެންސިއާއާވެސް ދަ ގްރާންޑޭ ތަފާތުނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ޝާޒްލީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓީސީ މެޗުގެ ކުރިން ދަ ގްރާންޑޭގެ ކޯޗު އިސްމާޢީލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނީ މި މެޗަށް ނުކުންނަނީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެ ޓީމުން ދެއްކި ކުޅުން ތަކުރާރުކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އެ ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި ބައެއް މެޗުތަކުގައި އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އެ ޓީމުން ކުޅެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް، އެ މެޗުގައިވެސް ނަތީޖާ ނެރެވުނު ކަމަށް އިންމަ ބުންޏެވެ. އަދި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ދޭތެރޭ ފޮނި އުންމީދުތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެއީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭ ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އިންމަ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަމާޒުހިފި ދަ ގްރާންޑޭއިން ދެވަނަ ބުރާ ކުރިމަތިލާއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ވެލެންސިއާއަށް އަށް މެޗުން 12 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ޓީސީ އަތުން ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލައިފިނަމަ، ދަ ގްރާންޑޭއަށް ދެވަނައަށް އެރޭނެއެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް