ނުގަވާއިދުން އުޅޭ ބިދޭސީން
ނުގަވާއިދަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ހަމަ އެ މީހުން؟
 
ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ 8000 މީހުން ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
ބިދޭސީން ގަވައިދަށް ފެއްތުމުގެ މަސަކަތް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރަމުން
 
ގިނަ ފަހަރަށް ބިދޭސީން ރާއްޖެ އަންނަނީ ދިވެހިން އެދިގެން
ކ. މާލެ |
ބިދޭސީން މަގުމަތީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ޒަމާނުއްސުރެވެސް ދިވެހިންނަކީ އެކަކަށް ޖެހޭ މުހުތާދެއް އަނެކަކު ފިލުވައިދެމުން އުޅެމުން އައި ބައެކެވެ. ދިވެހިންގެ އެކުވެރިކަމާ ހިތްހެޔޮކަމުގެ އިތުރަށް ދިވެހިން އަދާކުރާ މެހެމާންދާރީގެ ވާހަކައަކީ އިހުގެ ސައްޔާހުންގެ ތައުރީފު އޮހިފައިވާ ކަންކަމެވެ. އަދި މިއަދު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންވެސް އުފަލާއިއެކު ބަލައިގަންނަމުން އަންނަ ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިއަދު މަންޒަރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމެވެ. ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީއާއި ހިތްހެޔޮކަން އަދި އެކުވެރިކަން ވަކި ބަޔަކަށް ދައްކަމުން ދާ މަންޒަރު ފެންނަލެއް މަދެއްނޫނެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީ ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ވާހަކައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ގިނަވެގެން، ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދޭ ސުވާލަކީ މި ބިދޭސީން ރާއްޖެ އަންނަން ޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާލުމަށް ބައެއް ބިދޭސީންނާ ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. އެގޮތުން ސުވާލުކުރި ގިނަ ބިދޭސީންގެ ޖަވާބަކީ އެމީހުންއައީ ކޮންމެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏަކުން އެދިގެންކަމަށެވެ. ނުވަތަ ރެސްޓޯރެންޓާއި މިފަދަ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދިވެހިން އެދިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރާ މަސައްކަތް ނިމި، ބޭނުން ފުދުމާއިއެކު އެ ކުންފުނިތަކުން އެމީހުން ބޭރުކޮށް ނިކަމެތި ކޮށްލީކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

ބައެއް ބިދޭސީން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެމީހުން މާލެ ގެނައުމަށް ބައެއް ދިވެހިން ނުހަނު ގިނަ ހަރަދުތަކެއްކޮށް ގިނަ އަހުދުތަކެއް ވެގެން އެމީހުން ރާއްޖެ ގެންނަނީ، ބޮޑު މުސާރަ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި މާލެ އާދެވުމާއިއެކު ބުނެފައިވާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް މަތިން ހަނދާންނެތި ދިވެހި މީހާގެ ފައިބުނޑަށް ވެއްޓި، އާދޭސް ކުރަންޖެހޭ ފަހަރުވެސް އަންނަ ކަމަށް އެމީހުންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ އާއިލާއަށް ހަރަދު ކުރަމުން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުންނެވެ. އަނބުރާ ގައުމަށް ދާނެ ގޮތެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި 'ގަނަތެޅިގެން' އުޅެން ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ މަޖުބޫރު ވެފައެވެ. އެގޮތުން ބޭރުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން ނުވަތަ އަތުގައި ފައިސާ ހުންނަ ބިދޭސީން ފަދައިން އެމީހުން އަތުގައި ލާނެ ރީތި ހެދުމެއް، އުޅޭނެ ރަނގަޅު ގެއެއް ނުހުރެއެވެ. ދެން ދިވެހިންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ އެމީހުންގެ މުޑުދާރު ކަމެވެ.

އެމީހުންނަކީ ހަޑި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވި އެމީހުން ބާކީކޮށް ދެރަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބެނީ 'ބަންގާޅީން' ގިނަވުމުން ކަމަށް ބުނެ އެއްޗެހި ގޮވާ ހަދައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރިނަމަ މިހެން ނުވީހެވެ. ބައެއް ދިވެހީން ކަންނެތްވުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ޒިންމާ އަދާކުރިނަމަ އެމީހުން ގެންނާކަށް ނުޖެހުނީހެވެ.

ރަނގަޅެވެ. ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ގިނަ އުނދަގޫތަކާއި ދަތިތައް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ބައެއް ބިދޭސީން ތަފާތު އެކިއެކި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާއިރު އެމީހުން ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކުރުން މިވަނީ ދަތިކަމަކަށް ވެފައެވެ. އެގޮތުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި، ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ބިދޭސީން ހައްޔަރު ކުރެވޭ މިންވަރު ދަނީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރު ވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ގަވައިދަށް ފެއްތުމުގެ މަސަކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ބިދޭންސީގެ ރުހުމުގައި އެމީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ހަމަޖައްސައިދެމުންނެވެ.

އެގޮތުން ދާދި ފަހުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ މިއަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން 20،000 ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ތެރެއިން 7000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އަނބުރާ އެމީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުންތައް އޮވެ ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވާ 8000 މީހުން ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
67%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved