raajjemv logo
ސަސް އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މެޗު
މި ވަގުތު އެންމެ މުހިންމީ ނަތީޖާ ނެރުމެއް ނޫން: މޯހަން
 
ސަސް އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ސަސް އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައި
 
ސަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ މޯހަން ހަވާލުވެފައިވަނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,196
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:30
ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)
އެފްއޭއެމް

މި ވަގުތު ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ނަތީޖާ ނެރުން ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފިއެވެ.

ކުލަބު އީގަލްސް ދޫކޮށް ސަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ މޯހަން ހަވާލުވެފައިވަނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މޯހަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސަސްއިން މިހާތަނަށް އެންމެ މެޗެއް ކުޅެފައިވާއިރު، އެ މެޗުގައި ސަސް ވަނީ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮތް ކުލަބު ވެލެންސިއާއާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ސަސް އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި ކުޅުނު ހަތް މެޗުން ލިބުނު އަށް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މޯހަން ބުނީ މިހާތަނަށް އައިރު އޭނާ ގެންނަން ބޭނުންވި ބައެއް ބަދަލުތައް ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށްވެސް މޯހަން ބުންޏެވެ.

މޯހަން ބުނީ މި ވަގުތު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ނަތީޖާ ނެރުން ނޫން ކަމަށާއި، އޭގެ ބަދަލު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ބޭނުންވާ ރީތި ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެ، އެއާ އެކުގައި ނަތީޖާއެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް އެގޮތަށް އިރުޝާދުދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މި ވަގުތު ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނުނެރެވުނު ނަމަވެސް، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށްވެސް މޯހަން ބުންޏެވެ.

ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ސަސް އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ބުރުގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރާ ކުރިމަތިލާއިރު، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި ހަތް މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ސަސް މެޗުގެ ކުރިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު ބުނީ ކުރިއަށް މި އޮތް މެޗަކީ އެ ޓީމަށް ވަރަށް އުނދަގޫ މެޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ލީގު ތާވަލުގައި ސަސް އޮތީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށްވުރެ ކުރީގައި ކަންވެސް ނިސްތާރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނިސްތާރު ބުނީ ސަސް އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މެޗަކީ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް ފެނިގެންދާނެ މެޗެއް ކަމަށާއި، މި މެޗު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލީގު ތާވަލަށް ބަލާއިރު، ގިނަ ޓީމުތައް އުޅެނީ ވަރަށް ގާތުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ސީޒަނަކީ ހުރިހާ ޓީމަކުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސީޒަނެއް ކަމަށްވެސް ނިސްތާރު ބުންޏެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސަސް އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް