raajjemv logo
ހޮންކޮންގ ކްލާސް ރޫމުތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުން
ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭގޮތް މޮނީޓަރކުރުމަށް ހޮންކޮންގގެ ކްލާސްތަކުގައި ސަވައިލެންސް ކެމެރާ ހަރުކުރަނީ
 
ހޮންކޮންގ ސަރުކާރުން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ވެސް މި އިޞްލާޙު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި
އަތޫފް އާތިފް
2,788
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 12:45
ކ. މާލެ
ހޮންކޮންގގެ ކްލާސް ރޫމެއްގައި ސަވައިލެންސް ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް
ރޮއިޓަރސް

ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭގޮތް މޮނިޓަރކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ހޮންކޮންގ ސްކޫލްތަކުގެ ކްލާސް ރޫމުތަކުގައި ސަވައިލެންސް ކެމެރާ ހަރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ އެގައުމުގެ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ހޮންކޮންގ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މި އިޞްލާޙަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ މި އިޞްލާޙަށް ތާއިދުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭގޮތް ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު އެއް ލެވެލްއެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މިއީ ކުރަން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން މި އިޞްލާޙު ފާސްވީ 40 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކުގައެވެ. މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އެއް މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވާފައިވާއިރު، ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓުލާން ބޭނުންނުވާ ދެ މެމްބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

ހޮންކޮންގ ސަރުކާރުން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ވެސް މި އިޞްލާޙު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެކަމަކު އެ ފަހަރު މި އިޞްލާޙު ފާސްވެފައިނުވާއިރު، އޭރު ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ މިއީ ސިޔާސީ ފައިދާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 09:50
އަލީމު
ތިޔައި ރާއްޖެގައި ވެސް ކޮންމެ ހެން ކުރައން ޖެހޭ ކަމެއް! އޭރުްނ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން ވެސް އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް ޒިންމާދާރުކުރުވަން ފަސޭހަވާނެ!