raajjemv logo
ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު މައްސަލަ
ވީއޭއެމްގެ މައްޗަށް ބަސްބުނެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހައްގެއް ލަތީފަށް ލިބިގެންނުވޭ: ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ
 
ލަތީފުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ބުނޭ
 
ލަތީފުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެންމެން ގުޅިގެން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ލަތީފް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,932
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 00:27
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް
މިހާރު

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ މައްޗަށް ބަސްބުނެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް މި ވަގުތު މުޙައްމަދު ލަތީފަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ބުނެ ހޯމަ ދުވަހު ބަޔާނެއް ނެރުނީ އެންމެން ގުޅިގެން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުމަށް ލަތީފް ގޮވާލެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. "ރާއްޖެޓީވީ" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ލަތީފް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ފެބްރުއަރީ ނުވަތަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަން އެގޮތަށް ވާނީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ން އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތި ނުކުރާހާ ހިނދަކު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިގުލައިގެން ދިޔަ ނުދީ، ވޮލީބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އާއި، އެމްއޯސީ އާއި، ވީއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އަދި އެފްއައިވީބީ ގުޅިގެން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވީއޭއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްވެސް ލަތީފް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެއާއެކު ހޯމަ ދުވަހު ވީއޭއެމްގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ވީއޭއެމްގެ މެންބަރު ކުލަބުތަކުން އިސްވެ ބޭއްވި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި ލަތީފުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި، ހާޒިރުވެތިބި ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮންގްރެސްގައި ފުރިހަމަ މެންބަރު ކުލަބުތަކުން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށާއި، ވީއޭއެމްގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެ ކޮމީޓީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޓީ އަކީ ސައްހަ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަށް ލަތީފުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީ، ވީއޭއެމްގެ މައްޗަށް ބަސްބުނެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ އެއްވެސް ހައްގެއް މި ވަގުތު ލަތީފަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށްވެސް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެންމެން ގުޅިގެން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ގޮވާލައިފައިވަނީ މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއި، އަދި އިންތިޚާބު ލަސްކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ލަތީފް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޮލީބޯޅަ ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނަމުގައި ކަމަށް ބުނެ މި ވަގުތު ލަތީފް އެކި މީޑިއާތަކުގައި ވޮލީބޯޅަ އާއިލާ އާއި ސަރުކާރާއި ޖެހޭގޮތަށް ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާކަމީ އެ ކޮމިޓީން ނުހަނު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ވީއޭއެމްގެ ނަން ކިލަނބުވާ ގޮތަށް އަދި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަށް ލަތީފުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ބުނި ނަމަވެސް، އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމުގައި އިބްރާޙީމް އިސްމާޢީލް ޢަލީ ހުންނެވިއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ވީއޭއެމްއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައިވާ ގޮތުން ލަތީފުގެ ލީޑަޝިޕްގައި އެންމެ ފަހުން ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާއެކު، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި ވީއޭއެމްގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީ އަކީ ސައްހަ ކޮމިޓީއެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސްއިން ނިންމި ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން އޭވީސީން ވަނީ އެ ކޮމިޓީ ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށްވެސް ނިންމާފައެވެ.

މިހާތަނަށްވެސް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ވީއޭއެމް ހިންގަމުންދާއިރު، ދާދި ފަހުން ލަތީފް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި އެ ކޯޓުން ވަނީ ވީއޭއެމްގެ ހިންގުން ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރަން ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސްއިން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެކަމަކު މި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެފްވީއައިބީ ވަދެފައިވާއިރު، ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ "އެޑްހޮކް ކޮމިޝަން" އެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. އަދި މި މައްސަލަތައް ފެންމަތިވުމުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެފްއައިވީބީގެ ރައީސް ޑރ. އަރީ ގްރާސާއާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި އެމްއޯސީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ) ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް