raajjemv logo
އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު ދަށްވުން
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު ދަށް
 
2020 ވަނަ އަހަރު 70 އިންސައްތަ މުދާ ތައިލޭންޑަށް އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވޭ
 
ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާ، އޫ.އޭ.އީ އަދި އިންޑިއާއިން
 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ 459 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ
ޝާމާ ޝުއައިބް
2,007
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:51
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް
ކަސްޓަމްސް

ފާއިތުވި ޑިސެމްބަރ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހާ އަޅައިބަލާއިރު 40 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު މި ޢަދަދު ވަނީ 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ.

އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 425 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ 459 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. މިއީ 8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މީގެއިތުރުން، ފާއިތުވި ޑިސެމްބަރ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހާ އަޅައިބަލާއިރު 30 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު 359 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 252 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ ޗައިނާ، އޫ.އޭ.އީ އަދި އިންޑިއާއެވެ. ޗައިނާ އަދި ޔޫ.އޭ.އީ އިން 408 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު އިންޑިއާއިން 360 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ ތައިލޭންޑަށެވެ. އެގޮތުން 70 އިންސައްތަ މުދާ ތައިލޭންޑަށް އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަނަށެވެ. އެއީ އެކްސްޕޯޓު ކުރެވުނު މުދަލުގެ ފަސް އިންސައްތައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 24،067 ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރެވިފައިވާއިރު ހުސްވި ޑިސެމްބަރު މަހު ޕްރޮސެސް ކުރެވިފައިވަނީ 17،374 ޑިކްލަރޭޝަންއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައިސްފައިވާ 98 އުޅަނދު އައިސްވާއިރު ފާއިތުވި ޑިސެމްބަރު މަހު މި އަދަދު ވަނީ 143ށް އިތުރުވެފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭއިން ފުރާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ގެ އަދަދަކީ 91 ނަމަވެސް ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފުރާފައިވަނީ 106 އުޅަނދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް