raajjemv logo
އެސްޓޯނިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އަންހެންބޭފުޅެއް
އެސްޓޯނިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރަން ނިންމަނީ
 
ކާޔާ، މަގާމަށް ޢައްޔަނު ވެގެންދާނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އެކަން ފާސްކޮށް ރައީސް އެކަން ނިންމެވުމުން
 
ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން 7 މެންބަރުން ހިމެނޭހެން މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފައިވޭ
 
ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން ގައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވޭ
ޝާމާ ޝުއައިބް
3,045
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 15:03
ކ. މާލެ
ކާޔާ ކަލާސް
ޑެއިލީ ސަބާ

އެސްޓޯނިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމަމުންދާކަމަށް އެ ގައުމުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިފައިވާ ދެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން، ޖެނުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހު އެސްޓޯނިއާގެ ކުރީގެ ކެބިނެޓް އިސްތިޢުފާދެއްވުމާއިއެކު އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ކާޔާ ކަލާސް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް ގެނައުމަށް އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާއިރު، އެދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން އައު ޖޮއިންޓް ކެބިނެޓެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރިފޯރމް ޕާޓީ އަދި ސެންޓަރ ޕާޓީ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން ގައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ދެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

ކޮންމެ ޕާޓީ އަކުން 7 މެމްބަރުން ހިމެނޭހެން ދެ ޕާޓީން މިހާރު ވަނީ މިނިސްޓަރުންގެ މަގާމަށް 14 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރާނެ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ދެ ޕާޓީން ގުޅިގެން މިކަން ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް ކާޔާ ކަލާސް މަގާމަށް ރަސްމީކޮށް ޢައްޔަނު ވެގެންދާނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އެކަން ފާސްކޮށް އެގައުމުގެ ރައީސް ކާޔާ އެމަގާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
67%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް