raajjemv logo
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން
އިންޑިއާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ސައިޑް އިފެކްޓްސް ނިސްބަތުން ކުޑަ: ޑރ ފައިސަލް
 
ވެކްސިން ޖެހުމުން ސައިޑް އިފެކްޓްސް ފެނުމަކީ އާންމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް
 
ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެސްފައި
 
ސައިޑް އިފެކްޓްސް ފެނުން ގާތީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ބަލިތައް ތަހައްމަލު ކުރާ މީހުންގެ ގައިން
ލައިޝާ އަހްމަދު
11,147
ކ. މާލެ |
21 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 22:39
ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު ފައިސަލް
ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑިއާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ސައިޑް އިފެކްޓްސް ނިސްބަތުން މަދުކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގެ ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) ގެ ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ވެކްސިނަކީވެސް ސައިޑް އިފެކްޓްސްތަކެއް ހުންނަ ވެކްސިނެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އެކި ބަލިތައް ތަޙައްމަލު ކުރާ މީހެއް ނަމަ ވެކްސިން ޖެހުމުން ސައިޑް އިފެކްޓްސް ފެނުމަކީ އާންމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އައު ވެކްސިނެއް ނަމަ އާންމުންގެ މެދުގައިވެސް ކަންބޮޑުވުން އޮންނާނެކަން ޤަބޫލު ކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ ވިދާޅުވީ، މިވަގުތަށް ލިބިފައި ހުރި ދިރާސާތަކަށް ބަލާއިރު، ގައިގައި ރިއްސުމާއި، ވަރުބަލިވުމާއި، ހުންއައުން ފަދަ ސައިޑް އިފެކްސްޓްސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި ނޭވާލަން އުނދަގޫވުމާއި، ލޭގެ ޕްރެޝަރަށް އަސަރު ކުރުން ކޮންމެ ވެކްސިނެއްގެވެސް ސައިޑް އިފެކްޓްސްގައި ހިމެނޭކަމަށާއި، އެކަމަށް ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ތައްޔާރީތައް ރާއްޖެއިންވެސް ވަމުންދާ ކަމަށް ޑރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ ވިދާޅުވީ، އެކަމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައިވެސް ތަމްރީނުތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އެއް ސެޝަން ބާއްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރު މީހުން ތަމްރީނުވެސް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވާއިރު، ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖެއަށް 1 ލައްކަ ޑޯޒުގެ ވެކްސިން ގެނެސްފައިވާއިރު، މިއީ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ އޮކްސްފޯރޑް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ.

ރާއްޖެއިން ފާއިތުވި 50 އަހަރު ބީސީޖީ ވެކްސިންވެސް ޖަހަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވެކްސިން ކަމަށެވެ. އަދި ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓަކީ އެގޮތުން ބަލާއިރު ރަނގަޅު ކުންފުންޏެއްކަން ޑރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މި ވެކްސިން ޖަހާފައިވާއިރު، ކުއްލި ފަރުވާދޭން ޖެހިފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 11 މީހަކަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ 61،000 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބަލާނަމަ އެ ނިސްބަތް މަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު، ރާއްޖެ އެއްކޮށް އިމިއުންވާނެ ތާރީޚެއް ބުނަން އަދި އަވަސްކަން ޑރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ލިބުނު ނަމަވެސް، ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކެއް ރާވަން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޑރ ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ބަލި މީހުންނާ އެންމެ ގާތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މީހުންނަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާނެ ގިންތި ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ ފައިސަލް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ވެކްސިންތައް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަލައި ކަށަވަރު ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެޗްޕީއޭއިންވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ އޮކްސްފޯރޑް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ އެއް ލައްކަ ޑޯޒް ހިފައިގެން ރާއްޖެއައި އެއަރ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:42 އެހާކަންހާއިރުއެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގައި މި ވެކްސިން ރަޖިސްޓަރކޮށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
11%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
22%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
23 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 09:50
ޢަފްލާ
ޑަބްލިއު އެޗް އޯގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެތަ؟ މިވެކްސިނަށް އެމީހުން ބުނި ފެބްރުއަރި މަސް ނިމޭހިސާބް އަދި ޓެސްޠްތަށް ހަދާނިމޭ ވާހަކަ