raajjemv logo
ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން
49 މުއްސަނދި ޤައުމަކަށް 39 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ދިންއިރު ފަޤީރު އެންމެ ޤައުމަަކަށް 25 ޑޯޒް ވެކްސިން އެކަނި!
 
ފަޤީރު ޤައުމުތަކުގެ ނާޒުކު މީހުންނަށް ވެކްސިން ނުލިބުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން
ސިމާހާ ނަސީމް
12,239
ކ. މާލެ |
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 08:18
ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގިނަ ޤައުމެއްގައި ވަނީ ފަށާފައި
ރޮއިޓަރސް

49 މުއްސަނދި ޤައުމަކަށް 39 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ދިންއިރު ފަޤީރު އެންމެ ޤައުމަަކަށް ދީފައިވަނީ 25 ޑޯޒް ވެކްސިން އެކަނި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވީ މުއްސަނދި ޤައުމުތަކުގެ ޒުވާން ސިއްޙަތުން ރަނގަޅު މީހުންނަށް ވެކްސިން ލިބިފައި، ފަޤީރު ޤައުމުތަކުގެ ނާޒުކު މީހުންނަށް ވެކްސިން ނުލިބުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑް ޝެޝަންގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ޑޯޒް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަންތައްތައް އިންތިޒާމީ ގޮތަކަށް ކުރިއަށްނުދާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަގު ފަޤީރު ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހުގައި އަމަލުކުރި ގޮތަށް ވެކްސިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އަންނަނީ ކޮވެކްސްގެ ނަމުގައި ވެކްސިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް މަގު ފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ވެކްސިން ރޭހުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އެމެރިކާގެ ފިޒަރ ވެކްސިނާއި، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ބައޯއެންޓެކް ވެކްސިނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފިޒަރ ވެކްސިންގެ 95 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ އިރު، ބައޯއެންޓެކް ވެކްސިންގެ 90 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައެވެ.

ބައެއް އެހެން ވެކްސިންތަކަށް ބަލާ އިރު އެސްޓްރަޒެނިކާ އަދި މޮޑަރނާ ވެސް އުޅެނީ މި ރޭހުގެ ކުރީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
18%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
18%
އުފާ ވެއްޖެ
55%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
9%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް