raajjemv logo
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން
އިންޑިއާގެ ވެކްސިން މާދަމާ ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެކަން އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފި
 
އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ވެކްސިން ޖަހާނީ ފްރަންޓްލައިން އޮފިޝަލުންނަށް
 
ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1400 ގައި ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ
 
ރާއްޖެއަށް ފޯރު ކޮށްދެނީ އޮކްސްފޯރޑް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން
ލައިޝާ އަހްމަދު
5,531
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 19:49
ކ. މާލެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ- މޯދީ ވަނީ ރާއްޖެ ފަދަ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
ރައީސް އޮފީސް

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ޚަބަރު އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒްއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ޤައުމުން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަން ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން، ބޫޓާނާއި، ނޭޕާލް އަދި މިޔަންމާ ފަދަ ޤައުމުތަކަށްވެސް އިންޑިއާގެ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ވެކްސިން ޑެލިވަރު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ އިދާރީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް"ގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ ވެކްސިން ލިބިގެން ދިއުމާއެކު، ރާއްޖެ ވެގެންދާނީ އިންޑިއާގެ ވެކްސިން ލިބޭ ފުރަތަމަ ޤައުމަށެވެ. އެގޮތުން މި ކަމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެސް ފެހި ސިގްނަލް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާ ޙަވާލާދީ އެ ނޫހުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ނޫހުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ވެކްސިނަކީ އެ ޤައުމުގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ އޮކްސްފޯރޑް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ވެކްސިން ޖަހާނީ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްޙީ އޮފިޝަލުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމަށްވެސް އެ ނޫހުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެއަރ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއްގައި ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގައި ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން އެހެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާއިން ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރުވެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސަފީރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައިގެން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާލަތުގައި ވެސް އެ ކަންތައްތައް ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ.

ސަފީރު ވަނީ އިންޑިއާ އަކީ ފާމަސޫޓިކަލް ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ގައުމަކަށް ވުމުން އިންޑިއާގެ ނެއިބަރހޫޑް ފަސްޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅު ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ. އިންޑިއާއިން ވަނީ ނެއިބަރހޫޑް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ވެސް ރާއްޖެއަށް ހާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
63%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
13%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް