raajjemv logo
ފެލިވަރުގެ ބިންހިއްކުމާއި، ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައް
ފެލިވަރުގެ މަޝްރޫޢުއާއިއެކު ދުވަސްވީ ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ - މިނިސްޓަރ ޒަހާ
 
މި މަޝްރޫއުއަކީ 113.3 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްެރޫއުއެއް
 
ފެލިވަރަށް ގެންނަންޖެހޭ އެހެނިހެން އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
 
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ލަފާފުރާ ބަނދަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގަން ޖެހޭ މަަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
ޝާމާ ޝުއައިބް
2,689
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 15:50
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު
ރާއްޖެއެމްވީ

ޅ. ފެލިވަރުގެ މަޝްރޫޢުއާއެކު މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މިހާރު ދުވަސްވީ ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ލިބިގެން ދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޅ. ފެލިވަރުގެ ބިންހިއްކުމާއި، ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (އެމްޓީސީސީ)އާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފެލިވަރުގެ ސްޓޯރޭޖް އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު މުހިއްމު ވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ލަފާފުރާ ބަނދަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގަން ޖެހޭ މަަސައްކަތްތަކަކަށް ވާތީކަމަށެވެ.

މިިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ނިމެންވާއިރަށް ފެލިވަރަށް ގެންނަންޖެހޭ އެހެނިހެން އުމްރާނީ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 218.9 މީޓަރ ގެ ބޮޑުހިލަ ބޭރުތޮށިލުން، 264.8 މީޓަރ ބޮޑުހިލައިގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި 2,466 ސްކެއަރ މީޓަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، 9 ބޮލަރޑް ހަރުކުރުމާއި، 95 ފެންޑަރ ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން 1،79,780.40 ކިއުބިކް މީޓަރ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި ބިން ހިއްކުން ހިމެނެއެވެ.

ޅ. ފެލިވަރުގެ ބިންހިއްކުމާއި، ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ ތެރެއިން

މި މަސައްކަތަކީ ފެލިވަރުގައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއަން އެގްޒިމްގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ތެރެއިން މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވުމާ ގުޅިގެން، މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބިންހިއްކުމާއި ބޮޑެތި ބޯޑު ކައިރި ކުރެވޭގޮތަށް އެއްގަމުތޮށި ޑިޒައިންކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ޑިފާރޑް ޕޭމަންޓް އުސޫލުން ސަރުކާރު ބަޖެޓުންނެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާޠިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ. މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ.

މި މަޝްރޫއުއަކީ 113.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް