raajjemv logo
އެމްއެންޔޫ
އެމްއެންޔޫއިން އެންމެ ފަހުގެ ނެވިގޭޝަން ސިމިއުލޭޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށްފި
 
ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައީ ކުރީގެ ނެވިގޭޝަން ސިމިއުލޭޓަރއެއް
ސިމާހާ ނަސީމް
4,624
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 13:50
މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ނެވިގޭޝަން ސިމިއުލޭޓަރ ބައްލަވާލައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އެންމެ ފަހުގެ ނެވިގޭޝަން ސިމިއުލޭޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ.

ވިގޭޝަން ސިމިއުލޭޓަރ އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންގާރަ ދުވަހު ސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައުމް ސްޓަޑީޒްގައި ބާއްވާފައިވާއިރު ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމްއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަނީ ނެވިގޭޝަން ސިމިއުލޭޓަރ ހުންނެވި ސަރަހައްދަށް ގޮސް އެތަން ބައްލަވާ ލައްވާފައެވެ.

ނެވިގޭޝަން ސިމިއުލޭޓަރ އަކީ ނެވިކަމުގެ ހުނަރު ލިބިގަތުމުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ދަސްކޮށްދޭ ވަސީލަތެކެވެ. އެމްއެންޔޫ އިން ބުނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެތާނގައި ސިމިއުލޭޓަރެއް ހުރި ކަަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ކުރީގެ ސިމިއުލޭޓަރއަކަށްވުމުން މިހާރު އެންމެ ފަހުގެ ސިމިއުލޭޓަރއެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އެމްއެންޔޫގެ އަމަޒާކީ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ އަކީ ވަޅު ޖެހެމުން އަންނަ އިންޑަސްޓްރީއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ކެޕްޓަން ވިދާޅުވީ އެމްއެންޔޫގެ އަމާޒަކީ ޤާބިލް ކުދިން ބިނާކޮށްގެން އިންޑަސްޓްރީ އަލުން އަނބުރާ ކޮޅަށް ޖެހުން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ދިރުވަން މިޖެހެނީ. ރާއްޖޭގެ މީހުންނަކަށްވެސް ނޭނގެ މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީގައި އޮތީ ކޮންކޮން ފުރުސަތުތަކެއްކަން. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރިން އާމްދަނީ ހޯދާ އުޅުނީ ޝިޕިންގ ލައިނަކުން. މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް މާކެޓްކުރަން މިޖެހެނީ. ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ވެސް މީގެން ފުރުސަތުތައް އޮތްކަން ކިޔައިދޭން ޖެހޭނީ.
ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޒާހިރު

ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޒާހިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ވެސް ޔުނިވަރސިޓީއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ނޯޓަކިލް ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުން ކަމަށެވެ.

ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މިއީ ބުރަކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މި ދާއިރާ ކުރިއެރުވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް