raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ގާނޫނު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފި
 
އެޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން
 
އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ
 
ބިލަށް އިތުރު އިސްލާހެއް ނުގެނެސް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި 44 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 38 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
3,569
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 13:02
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި އިންތިޚާބާބެހޭ ޙާއްސަ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވެފައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020ށް ހުށަހެޅި 1 ވަނަ އިޞްލާޙުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހެ ކޮމިޓީން ގެނައި އިޞްލާޙާއެކު އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ދައުރުން ބޭރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މެންބަރުންނަށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު ބިލަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ނުގެނެސް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި 44 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 38 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުގައެވެ. މި އިޞްލާޙާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު މެންބަރުން އަޑު އުފުލިނަމަވެސް ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި ނުވެއެވެ. ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ މެންބަރަކު ވެސް ނުހިމެނެއެވެ. ވޯޓުގައި ބައިވެރިވީ 38 މެންބަރުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ. އަދި 17 ވަނަ ދުވަހު ދެވަނަ ކިއުން އިއްވާ، އިބްތިދާޢީ ބަހުސަށްފަހު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ބިލު ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން އެކުލަވައިލާފައިވާ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020"އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުން، އެގާނޫނުގައި 10 މެއި 2021ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވާ މާއްދާ ވެސް ވަނީ އިޞްލާޙުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުގައި އެބިލުގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތްހާހިނދަކު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލްތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ވެސް ކޮމެޓީން އިޞްލާޙު ކޮށްފައިވާ ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބިލުގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް ނެތް ނަމަވެސް އެޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ފަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020"އަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަލުން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އަލުން ފަށަންވާނީ، އެކަންކަން ފެށުމަށް ދުރާލާ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމާއެކު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތައް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލައި، އާންމު ކުރަންވާނެކަމަށް ވެސް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބިލުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު، އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގަންޖެހެއެވެ.

ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ހިސާބުން އެ އިޞްލާޙަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް