raajjemv logo
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ސީއީއޯގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޙަބީބު ހަމަޖައްސަވައިފި
 
ޙަބީބުއަކީ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދެއްވާ ލެކްޗަރަރއެއް
 
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 18,000 ރުފިޔާ ލިބޭ
 
ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް އޮފިސަރަކު ޢައްޔަން ކޮށްފައިމިވަނީ އެ މަޤާމަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްގެން
ސިމާހާ ނަސީމް
2,458
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 12:52
މުޙައްމަދު ޙަބީބު
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

18 ޖެނުއަރީ 2021 ވީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނެޝެނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) ގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޙަބީބު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މުޙައްމަދު ޙަބީބުއަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ބިޒްނެސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މާސްޓަރސް ޙާޞިލްކޮށް، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާމ ހުރި ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާއި، ދިރާގު އަދި މެކްސްކޮމް ޓްރެއިނިންގގައި އޭނާ ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެއިތުރުން މުޙައްމަދު ޙަބީބުއަކީ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދެއްވާ ލެކްޗަރަރއެއްގެ އިތުރުން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ރިސަރޗް ސްޕަރވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެންޑީއޭއަށް އައު ސީއީއޯއެއް ޢައްޔަންކޮށްފައިމިވަނީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ހަސަން ޝަހީލް އިސްތިއުފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންޑީއޭ އަށް ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް އޮފިސަރަކު ޢައްޔަން ކޮށްފައިމިވަނީ އެ މަޤާމަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އެ އެޖެންސީގެ ބޯޑުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން އެޖެންސީ ހިންގުން އަދި ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ ހިމެނެއެވެ.

އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 18,000 ރުފިޔާ، ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 1,000 ރުފިޔާ، އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 12,500 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް