raajjemv logo
ލީ ޖޭ ޔޮންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ
ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ ސާބިތުވެ ސެމްސަންގެ ވެރިޔާ ޖަލަށް!
 
ލީ ވަނީ ޗޮއި ސޫން ސިލްގެ ދެ ފައުންޑޭޝަނަކަށް 43 ބިލިއަން ވޮން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ދީފައި
އަތޫފް އާތިފް
25,540
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 05:20
ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖޭ ޔޮންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ސާބިތުވެ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރައްވަނިކޮށް
ރޮއިޓަރސް

ސެމްސެންގެ އިސްވެރިޔާ ކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ ލީ ޖޭ ޔޮންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ދެ އަހަރާއި ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލާން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހައި ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސެމްސަންގެ ވައިސް ޗެއާމަންގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން އަންނަ ލީގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ގުޅިފައިވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގުން ހޭގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައާއެވެ.

ލީގެ މައްޗަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ ސިޔާސީ ފައިދާތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ޗޮއި ސޫން ސިލްގެ ދެ ފައުންޑޭޝަނަކަށް 43 ބިލިއަން ވޮން (37.7 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ރިޝްވަތު ދިންކަމުގެ ދައުވާއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ލީގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ އޭނާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ދަށު ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އަހަރެއް ފަހުން ދަށު ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކުރުކޮށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ފޮނުވުމުން ހައި ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމާ އިތުރު ދެ އަހަރަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައެވެ.

ލީ ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ދޮގު ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ޗޮއިގެ ފައުންޑޭޝަންތަކަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެއީ ސެމްސަންގަށް ފައިދާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
63%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
8%
އުފާ ވެއްޖެ
13%
ދެރަ ވެއްޖެ
4%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
13%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް