raajjemv logo
ބިއްލޫރި ޕެލެޓް ވެއްޓުނު މައްސަލަ
ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންތައް ނުރައްކާތެރި، އިތުރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ!
 
މުދާ ކްލިއަރކުރާ ކުންފުނިތަކުން މުދާ ނެރުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ މިންގަނޑުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރާނެ
 
ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގާ، ކަން ހިނގި ގޮތް ތަހުގީގުކުރާނެ
 
ބަނދަރުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބޮޑު މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދެން
އަމްނާ އިމާދު
3,187
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:18
އެމްޕީއެލްގައި ބިއްލޫރި ޕެލެޓް ވެއްޓުނު ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު
ސޯޝަލް މީޑިއާ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ހިންގަމުންދާ މައިގަނޑު އޮޕަރޭޝަންސްތަކަކީ ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޕީއެލުން ބުނީ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއް ދޭ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެ ކުންފުނިން ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބޮޑު މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަކީ ނުހަނު ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގާ ކަމަށާއި، މި ފަދަ ކޮންމެ ހާދިސާއަކަށް ފަހު، ކަން ހިނގިގޮތް ރަނގަޅަށް ބަލައި، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ބުނެއެވެ.

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި 7 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ، ހައިސާ އިންވެސްޓްމަންޓް ގުރޫޕުން ކޮންޓޭނަރަކުން ބިއްލޫރި ކްރޭޓެއް ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް، ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަށް އަލިއަޅުވާލައި އެމްޕީއެލުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް، އެ ގުރޫޕްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ އަބްދުالله އާސިމް، ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ނ.ލަންދޫ ނިޔާވުމަކީ ނުހަނު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޕީއެލުން ބުނީ އެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ދިމާވި ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ، މި ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، މުދާ ކްލިއަރކުރާ ކުންފުނިތަކުން މުދާ ނެރުމުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ މިންގަނޑުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ބުނެއެވެ.

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުދާ ކްލިއަރކުރާ ކުންފުނިތަކާ އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެމްޕީއެލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ވަދެ ނިކުމެ އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުކުރެވޭނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް