raajjemv logo
އިޓަލީ ވިލާތުގެ ސަލާމީ
ޖަރާސީމުން ތަޢައްޔަރުވެފައި ވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އިޓަލީން ގެންނަ ސަލާމީ ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި
 
އެބާވަތުގެ ސަލާމީ ނުވިއްކުމަށާއި، ބޭނުންވެސް ނުކުރުމަށްވެސް އެދިފައިވޭ
 
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެމްއެފްޑީއޭގެ ނަންބަރު 3014361ށް ގުޅޭނެ
 
މި ބާވަތުގެ ސަލާމީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައި
ލައިޝާ އަހްމަދު
11,556
17 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 17:58
ކ. މާލެ
އިޓަލީވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން ސަލާމީ ތައްޔާރުކޮށް، ބަންދު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޖޯސް އެފް.މޮރީނޯ

ޖަރާސީމުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ސެލްމޮނެއްލާ" އިން ތަޢައްޔަރުވެފައި ވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ އިޓަލީން ގެންނަ "ސަލާމީ" ބޭނުން ނުކުރަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވަނީ މި ޖަރާސީމުން ތަޢައްޔަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަލާމީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ޔޫރަޕްގެ ރެޕިޑް އެލަރޓް ސިސްޓަމް ފޯރ ފުޑް އެންޑް ފީޑް ( އާރްއޭއެސްއެފްއެފް) އިން ދީފައިވާކަން ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ އެލަރޓްއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ހިރާސްގެ މިންވަރު ބަލަމުންދާކަން އެ އޮތޯރިޓީން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިޓަލީ ވިލާތުގެ ކުކުޅާއި "ޓަރކީ" ފިޔަވައި އެހެން އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ސަލާމީ ނުވިއްކުމަށާއި، ބޭނުންވެސް ނުކުރުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން އެ އޮތޯރިޓީން ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެމްއެފްޑީއޭގެ ނަންބަރު 3014361 ގުޅައި، މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށްވެސް އިއުލާނުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ސަލާމީއަކީ ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަ މަހުގެ ބާވަތެކެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންވެސް އެކިކަހަލަ ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ސަލާމީ ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް