raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
ޖޫން މަހާ ހަމައަށް ލަސްކޮށްލެވިއްޖެނަމަ މިނިވަން، ޚަރަދު ކުޑަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެ: މެމްބަރު ސަލީމް
 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ސަރވިސަސްއަށް އާންމުނަށް ދެވޭނީ ކިހާ ލުއިތަކެއްތޯ ބަލަން ޖެހޭ
 
ދަތުރުފަތުރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިބޭނުންކުރާ ޓޫލްއަކީ ވެސް ދޫނުކުރެވޭވަރުގެ ޓޫލެއް
 
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގއަކީ ބަލި މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެންމެ މުހިންމު ޓޫލް
އަމްނާ އިމާދު
5,071
ކ. މާލެ |
17 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 15:33
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
މަޖިލިސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ޖޫން މަހާ ހަމައަށް ލަސްކޮށްލެވިއްޖެނަމަ މިނިވަން، ޚަރަދު ކުޑަ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚު އަވަސް ކުރުމަށް ހުރި ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެމްބަރު ސަލީމް ވަނީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވާން ފަށާ ހިސާބުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއާއި ދަތުރުފަތުރުތައް ކުރުމަށް މިހާރު ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައިގެން ނޫނީ އިންތިޚާބު ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އެއްކޮޅުން ފެންނަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމަށާއި، އަނެއް ކޮޅުން ފެންނަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ސަރވިސަސް ކަމަށެވެ. މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އެއްބޭފުޅަކީ ކޮންޓެކްޓްވުމާ ދުރުވުމަށް ކުރައްވަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާއިރު، އަނެއް ބޭފުޅަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޮންޓެކްޓު ވުމަކާ ނުލައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިދެބޭފުޅުން އެކުއެކީގައި މިނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ކިހާ ވަަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެތޯ، މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް ކަމަށް މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސުވާލު އުފައްދަވާ މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގއަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މެނޭޖުކުރުމަށް މިބޭނުން ކުރަމުންދާ އެންމެ މުހިންމު ޓޫލް ކަމަށާއި، ދަތުރުފަތުރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިބޭނުންކުރާ ޓޫލްއަކީ ވެސް ދޫނުކުރެވޭވަރުގެ ޓޫލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ގައިޑްލައިންއެއްގެ ދަށުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް މިދަންނަވަނީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ވަރަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއްޔާ ދެން ކިހިނެތްތޯ ވާނީ؟ އެ މަނިކުފާނާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮމިޝަންގެ އެހެން މެމްބަރުން އައިސޮލޭޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ދެން ކިހިނެތްތޯ ވާނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން އިސް އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ރަށަށް ފޮނުވާ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިސް އޮފިޝަލް އެއީ ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހިއްޖެއްޔާ ދެން ކިހިނެތްތޯ ވާނީ؟ މިސުވާލުތައް މިއަންނަ ސަބަބަކީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކޭ ގައިޑްލައިން އަކަށް އިންތިޚާބު ބާއްވާ ވާހަކަ ދެކެވޭތީ.
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

އިންތިޚާބާބެހޭ ގާނޫނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގެ އަސާސަކީ މިނިވަންކަމާއެކު ކެމްޕޭން ކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ވެސް މިނިވަންކަމާއެކު ވޯޓު ލެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ސަރވިސަސްއަށް އާންމުންނަށް ދެވޭނީ ކިހާ ލުއިތަކެއްތޯ ބަލައިނުލާ މިއިސްލާހުތަކާއެކު ކުރިއަށްދިއުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށާއި، 50 މިލިއަން ރުފިޔާ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވެސް މި އިންތިޚާބަށް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރެވެމުންދާއިރުގައި އިތުރު ޚަރަދުތައް ވެސް ހިނގާނެ ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ބަލާއިރު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ޑިސްއިންފެޓް ކުރަން ޖެހޭ. އެކަމަށް އެކަނި 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދާނެ. އެކިއެކި އިވެންޓްތަކަށް ދާއިރު ޓެންޕަރޭޗަރ މިބަލާ ގޮތަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ކޮންމެ ކިޔުއެއްގައި ކޮންމެ ފޮއްޓެއްގައި ފިނިހޫނުމިން ބަލަން ޖެހޭ. ތާމޯމީޓަރު ގަންނަން އެކަނި 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވޭ. އިންތިޚާބުގައި ހަހާސް އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ. އެއިންކޮންމެ ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުޕްމެންޓް އެއީ އިތުރު ތިން މިިލިއަން ރުފިޔާ. މިހާ ތާށި، މިހާ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސާސީ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުލިބިގެން އުޅޭ ވަގުތެއްގައި ކޮންމެހެން މިޚަރަދުތައްކުރުން މުހިންމުތޯ.
ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ދިވެހި ސަރުކާރުން މިމަހުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މެއި މަހާ ހަމައަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ދީ ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ފަސްކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ޚަރަދަކުން ސަލާމަތްވެވި މިނިވަން ކަމާއެކު އިންތިޚާބުގައި ކެމްޕޭން ކުރެވި ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ އިންތިޚާބަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
71%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
29%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް