raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
 
އިންތިޚާބަށް އިތުރަށް މުއްދަތެއް ދީފިނަމަ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ
 
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ
 
އިންތިޚާބުގެ ތިން މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި އޮބައޮތް
އަމްނާ އިމާދު
2,929
17 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 14:00
ކ. މާލެ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުން ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލި ނަމަވެސް ހައްލު ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބަހުސް ކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުން ގާނޫނީ ހުރިހާ ހުރަސްތައް ނެތިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްގެން ހައްލު ނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހައްލު ގެނެސްގެން އިންތިޚާބު އަވަސް ކުރުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި ތިން މައްސަލައެއް މިހާރު ވެސް ކޯޓުގައި ހިނގާ ކަމަށެވެ. އެއީ އިންތިޚާބުގައި އަންހެނުންގެ ކޯޓާ އިތުރުކޮށްފައިވާތީ ހުށަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިިޑޭޓެއްގެ ކެންޑެސީ ބާތިލްވުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އިތުރުން އިންތިޚާބު ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން 18 އަހަރު ފުރޭ ޒުވާނުންނަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަލުން އިންތިޚާބު އިއުލާން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކަރަންޓީންގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓު ލުމުގެ އިންތޒާމް ހަމަޖައްސޭނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބަށް އިތުރަށް މުއްދަތެއް ދިނުމަކީ ވަރަށް އުދަނގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، ދައުލަތް ހިންގުމަށް ވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ނިޒާމު ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެކަން ނިޔާޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޚާއްސަ ގާނުނުގެ ދަށުން ބައެއް ބާރުތަކަކީ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 8 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައިއިރުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ބާރުތަކާއި އިހުތިޔާރު ދީގެން އެގާނޫނު ފާސްކުރީ އެގޭނުނު ހަގީގަތުގައި ވުޖޫދަށް އައިސް އެގާނޫނުން ލިބޭ ބާރުތައް ލިބޭނީ މިއިންތިޚާބު ބޭއްވި ކައުންސިލްތައް އައިސްގެން. އެހެންނޫނީ މިބާރުތައް ވެސް ހިފެހެއްޓި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ތާށިވެގެން ހުރެ ރަށްތައް ނުހިގުމުގެ ބިޮރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ އޮތް. ޕެންޑަމިކްގައި މިއިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެ ކޮންމެވެސް އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަން އެބަ ޖެހޭ. ޕެންޑަމިކް އޮތުމަކީ އަޅާނުލާ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ވާވަހަކެއް ނޫން މިއީ. އަދިއެއަށްވުރެ މުހިންމު ކަމެއް ނޫން މިއޮތީ އެއް. އެެހެން ނަމަވެސް އެކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދައުލަތް އެއްކޮށް ހުއްޓުވާ މުޅިވެރިކަމުގެ ނިޒާމް އެއްކޮށް ހުއްޓޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ތަންދޭން ކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން.
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް

މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި، ކޯޓަށް މައްސަލަ ވެއްދުމުގެ މުއްދަތުގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން މުއްދަތަކުތަކަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު ގެންނަން ވަނީ ކުރުކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ 45 ދުވަސް ކުރިން ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރަންވާނެ ކަމަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާއިރު، ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލުގައި އެ މުއްދަތު ވަނީ 30 ދުވަހަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ. އަދި ވޯޓާސް ލިސްޓު އާންމުކުރުމާއެކު ޝަކުވާ ހުޅުހެޅުމަށް މިހާރު 10 ދުވަސް އޮތް ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް ކުޑަކުރުމަށް ބިލުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ މެދު ފަސް ދުވަސް ތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމަށް އޮތްއިރު، އެ މުއްދަތު ތިން ދުވަހަށް ކުޑަކުރުމަށްވެސް ބިލުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިމުމެއްގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ފަސް ދުވަސް ތެރޭ ހުށަހަަޅަން ޖެހޭއިރު، އެ މުއްދަތު ތިން ދުވަހަަށް ވަނީ ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި 15 ދުވަސް ތެރޭ އެ މައްސަލައަކާ މެދު ހައި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭއިރު، އެ މުއްދަތުވެސް ވަނީ ހަތް ދުވަހަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އަލީ ނިޔާޒު ހުށަހެޅުއްވި މި އިސްލާހުގައި އިތުރަށް ހިމަނާފައި ވަނީ އިންތިޚާބު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ މުއްދަތު ކުރު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ބިލު ފާސްވެ، އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި އަލުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ފަށަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބު ފަސްކުރީ ހާއްސަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހަކީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚު ކަމަށް ބަޔާން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ހާއްސަ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް، މި ޖެނުއަރީ މަހު އެ އިސްލާހުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއްޖެނަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 3 އޭޕްރީލުގައި ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް