raajjemv logo
ރައީސް އޮފީހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރައީސް އޮފީހުން މަހަކު ދެފަހަރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަނީ
 
ރައީސް އޮފީހުން ފަސޭހަކަމާއެކު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރާނެ
 
މަހަކު ދެފަހަރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވޭ
 
އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ
ލައިޝާ އަހްމަދު
2,489
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 09:18
މީޑިއާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަބްރޫކާއި، ރައީސް ސޯލިޙު މަޝްވަރާ ކުަރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް

ނޫސްވެރިންނާ އޮތް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން މަހަކު ދެފަހަރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ އައު ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މީޑިއާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، އާންމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނިންމަވާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންތައް މަބްރޫކު ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން ހިމެނޭކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާ ކުރައްވައި "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، މަހަކު ދެފަހަރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސް އޮފީހުން ފަސޭހަކަމާއެކު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމާއި، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުތަކާއި މީޑިއާ ކަވަރޭޖަށް ޚާއްސަ "ޕްރެސް ކޯޕްސް"އެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްވެސް ނިންމަވާފައިވާކަން މަބްރޫކް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް މަބްރޫކު އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަބްރޫކް ތަރުޖަމާނަކަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އިބްރާހިމް ހޫދުއެވެ. މަބްރޫކުއަކީ ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އެންއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް މީޑިއާތަކާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވައި، ނޫސްވެރިންގެ މެދުގައިވެސް ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް