raajjemv logo
އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުން
ބޯޑަރު ބަންދު ނަމަވެސް 3000ށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިނަށް އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވޭ
 
ސިއްހީދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި، ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގާފައިވޭ
 
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ މެދުގައިވާ ބައިލެޓަރަލް ގުޅުން ވަރުގަދަކަމަށް އެމްބަސީން ބުނޭ
 
އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލެވުނު ފުރަތަމަ ބެޗުގައި 37 ހާލުދެރަ ބަލިމީހުންނާއި އެހީތެރިން ހިމެނިފައިވޭ
ޝާމާ ޝުއައިބް
2,285
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 15:27
މޯލްޑިވިއަން ގެ ފްލައިޓެއް ފުރަން ތައްޔާރުވަނީ
މޯލްޑިވިއަން

އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮށް، މިހާތަނަށް 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ރާއްޖޭގަ ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން ބުނެފިއެވެ.

އެންބަސީން ބުނީ އިންޑިއާގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އަވަސް ގޮތެއްގައި ދިވެހިންނަށް ވިސާ އާއި ދަތުރުކުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނޭގޮތް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ލިބުނު ހާއްސަ އިނާޔަތެއްގެ ދަށުން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބި، އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލެވުނު ފުރަތަމަ ބެޗުގައި 37 ހާލުދެރަ ބަލިމީހުންނާއި އެހީތެރިން ހިމެނިފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި ރެގިއުލަރ ވިސާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، ބަލިމީހުންނަށާއި އެހީތެރިންނަށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ވިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އިތުރުގަޑީގައި އާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްބަސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރެވިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެތައްހާސް ދިވެހިންނަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރެވުނުކަމީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ މެދުގައިވާ ބައިލެޓަރަލް ގުޅުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ބަދަހިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހެއްކެތްކަމަށް ހައި ކޮމިޝަން އޮފް އިންޑިއާއިން ބުނެއެވެ.

ދިވެހިންނަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދެވުމުގެ އިތުރުން މާޗު 2020ގައި 5.5 ޓަނުގެ ޒަރޫރީ ބޭސް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަން ސަންޖީވަނީ މެދުވެރިކޮށް އޭޕްރިލް 2020ގައި އިންޑިއާގެ އެކި ޝަހަރުތަކުން 6.3 ޓަނުގެ ޒަރޫރީ ބޭހުގެ ޝިޕްމެންޓެއް ވަނީ އެއާލިފްޓް ކުރެވިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސެޕްޓެމްބަރ އަދި އޮކްޓޯބަރ 2020ގައި ކޮވިޑް-19ން އަރައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިއްހީދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި، ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.

އަދި ޑިސެމްބަރ 2020ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް އިމިއުނައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްއަށް ދިމާވި ބީސީޖީ ވެކްސިންގެ ދަތިކަމުގެ ފޫބެއްދުމަށް، ވެކްސިންގެ 2400 ވައެލް (ކޮންމެ ވައެލްއެއްގައި 10 ޑޯޒް) ހަދިޔާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ ސްރީ ޗިތުރަ ޓިރުނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ މެޑިކަލް ސައެންސަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެސްސީޓީއައިއެމްއެސްޓީ) ގައި ކާޑިއޯ އިލެކްޓްރޯ-ފިޒިއޮލޮޖީއިން ޕޯސްޓް ޑޮކްޓޯރަލް ފެލޯޝިޕް ހެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުންނާބުއުސް ކާޑިއޮލޮޖިސްޓް، ޑރ. އަލީ ޝަފީޤް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާކަން ހައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ދާދި ފަހުން އިންޑިއާއިން ވަނީ މޮޑާން މެޑިސިންގެ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް-ގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓް ޑޮކްޓޯރަލް 'ފެލޯޝިޕް ފޯ އިންޓަނެޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓްސް (އެފް.ޕީ.އައި.އެސް)' ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް