ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުން

''އިކޮނޮމިކް ބޫމްއެއް'' އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން ހަގީގަތަކަށްވެއްޖެ

  • ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލި ޕްލޭން އެކުލަވާލެއްވުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ ރައީސް ސޯލިހު
  • ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ
  • ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 15:04 | 18,571

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް، - ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތައް ފުރި އިކޮނޮމިކް ބޫމްއެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން މިއަދު ހަގީގަތަކަށްވެއްޖެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ފެނުމުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަހަރު ނިމޭ ކޮޅު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތައް ފުރި އިކޮނޮމިކް ބޫމް އެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ.

އެފާޑު ކިޔުންތަކަށް ރައްދުދެއްވާ ''ފަލަސުރުހީ'' ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހުއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުރު ވިސްނަވާ ދުރު ވިސްނޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، ކޮވިޑްގެ މިހާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އުންމީދު ކުރި ގޮތާއި ހިލާފަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބެގެންދިޔައީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ބައިވެރިވަޑައިގަތުމާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލި ޕްލޭންއާއި، ކޮވިޑް-19އާއެކު ވެސް ސިނާއަތް ކުރިއެރުވައި، ސިއްހީ ދާއިރާއާއި، އާއްމު ހާލަތު ބެއްލެވުމުގެ މަސައްކަތްތަތަކުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ ރައީސް ސޯލިހު ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވީ އެމެނިކުފާނުގެ ދުރު ވިސްނޭ އިރުޝާދާއި ލަފާގެ ދަށުން ކަމަށާއި މިއަދު މިދެކޭ ކާމިޔާބީއަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވިސްނުންފުޅާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށްފަހު، މާކުރިން ގައުމުގެ މިސްރާބާއި ކުލަވަރު ތަސައްވުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެނަޒަރިއްޔާތަކުން އެނގޭތޯ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަޒަރިއްޔާއިން އެނގޭތޯ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ނަޒަރިއްޔާތުން ބެލެންސްއެއް ގެންގުޅުއްވާ އެކަށީގެންވާ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަން ރާއްޖޭގެ މުއައްޒަފުންނަށާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށާއި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވައިގެން ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލި މޮޑެލްއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިކުރިއަށް މިގެންދިޔައީ. އެންމެން ގަބޫލުކުރި ގަބޫލުކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަރަށް ކުރިން އެވިދާޅުވި ގޮތަށް އައު އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކީ ރައްޔިތުންގެ މޫނަށް ހިނިތުންވުން އައިސްގެން. ދުވަހަކު ވެސް އާއްމުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ހީނުކުރާހާ ކާމިޔާބު ނިމުމެއް ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އައީ. އެކަމަކު ވެސް މިދެންނެވި އަހަރަށް ބަލާފައި ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް. އެކާމިޔާބީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ.

~ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ރައީސް ސޯލިހު ބޭނުންފުޅުވެލައްވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މާލެއިން ދެކުނަށް މާލެއިން އުތަރަށް އަދި މެދު ރާއްޖެތެރެ ރިސޯޓުތައް ހެދި ރަށްރަށަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު އެވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން. އެމަނިކުފާނަށް އެފިވަޑައިގެންނެވި ފެނިވަޑައިގަތުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަގީގަތަކަށް ވެގެންދިޔައީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިޖަހާ ހިސާބުތައް ޖަހަމުންދާއިރު އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑު އެއްމާރކެޓް އެނގޭތޯ އީސްޓް މަރކެޓް. ޗައިނާ ޖަޕާން، ކޮރެއާ މިތަންތަނުން މީހުންނަށް ނާދޭ. މިދުވަސްކޮޅު ޔޫރަޕް އެއޮތީ ފާޑަކަށް ތަޅު އަޅުވާފައި. އެހެންނަމަވެސް މިއަޅުގަނޑުމެން މިއީ މިއަހަރު މިވީ 11 ދުވަސްތެރޭ އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 3000 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސް އެއީ ދުނިޔާގެ ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް.

~ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

މީގެ އިތުރުން މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ސިހްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ޝުކުރަކުން މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ބޮޑެތި ގުރުބާނީތަކެއް އެމުވައްޒަފުން ވަމުންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ނިމޭކޮޅު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތައް ފުރި އިކޮނޮމިކް ބޫމް އެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވުމުން އެކަމާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑުކިޔާފައިވީ ނަމަވެސް އަހަރު ނިމުނު އިރު ރިސޯޓްތައް ފުރި، ވެލޭނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ވެސް ވަނީ ފުރިފައިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ބޮޑުތަނުން ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.