އަޙުމަދު ފައުޒަންގެ ކުއްލި ވަކިވެދިއުން
މާނޭރެން އޮޔާ ދަމާގަތް ވަގުތު ވެސް ފައުޒަން ދެއްކީ ހިތްވަރާއި ކެރުންތެރިކަން!
 
ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމަށް މުޅި ގައުމުގައި ފައުޒަންގެ ނަން ވަނީ ރަން އަކުރުން ފަވާފައި
 
ފައުޒަންކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން އެ ދެކުދިން އިސްކޮޅު ޖެހޭހިސާބަށް ގެނައި
 
ފައުޒަންއަކީ އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ ދަރިވަރެއް
އަމްނާ އިމާދު
ކ. މާލެ |
ގެނބިގެން މަރުވި ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން، ޔޫރޯ، އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަޙުމަދު ފައުޒަން
ފޭސްބުކް

އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. ޗުއްޓީގެ ފަހު ދުވަހަށް ވުމާއެކު އެކުވެރިންނާއެކު މޫދަށް ދިޔައީ ކުޅޭށެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހިތްގައިމު މާނޭރެ އަތިރި އިތުރަށް ހިތްގައިމު ކުރުވަނީ އެސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ހުނުމާއި މަޖަލުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެ ހުނުމާއި މަޖާ ފުރޮޅި ހިތާމައަށް ވެގެން ހިނގައިދާފަދަ އޮއެވަރެއް ލާފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއްވެސް އޭރަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ފަތުރާލާފައި އޮތް އޮމާން ދޫލައެއްހެން ކަނޑު އޮތް ނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރު ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢުކީ މުޅި ގައުމު ރޮއްވާލާފައެވެ.

ގެނބިގެން މަރުވި ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން، ޔޫރޯ، އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަޙުމަދު ފައުޒަންއަކީ ކާމިޔާބު މޮޅު ކުއްޖަކަށްވުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އައި ކުއްޖެކެވެ. ގްރޭޑް 10 ގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުން އައި ފައުޒަން، މަދަރުސީ ހަޔާތުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު، އެނާއަކީ ސެކަންޑް ޏ ސްކައުޓް ގްރޫޕް (ފުވައްލަކު ސްކޫލް) ގެ ސްކައުޓެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި، އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ ދަރިވަރެކެވެ.

ފައުޒަން، އޭނާގެ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއެކު

ފައުޒަން ވަކިވެ ދިއުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން ބުނީ އެއީ މުޅި ސްކޫލަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަމަށެވެ. ގެއްލިގެން އެދިޔައީ ސްކޫލަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް ރަނގަޅު ދަރިވަރެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާކުދިންގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ސްކޫލުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފެށިނަމަވެސް ފައުޒަންގެ މަރާއެކު މުޅި ސްކޫލު އޮތީ ހިމޭންވެފައެވެ.

ފުވައްމުލަކު މާނެރެ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ސަރަޙައްދަކީ ވަރަށް އޮއި ބާރު ސަރަޙައްދެކެވެ. ފައުޒަން އެ ހިސާބަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ވަގުތު، މޫދަށް ގޮސްތިބި ކުޑަ ދެ އަންހެންކުދިން ބާރުގަދަ އޮއިވަރާއެކު ބޭރަށް ދަމައިގަތުމުން އެކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފައުޒަން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ފައުޒަންކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން އެ ދެކުދިން އިސްކޮޅު ޖެހޭހިސާބަށް ގެނައި ވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ނެގި ރާޅަކާއެކު ގަދަފަދަ ރާޅުބާނިތަކުގެ ތެރެއަށް އޭނާ ދަމައިގަތީއެވެ.

މާނޭރެއާ ބެހޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ އިސްރަށްވެއްސަކު ބުނީ އެސަރަޙައްދަކީ ގެނބުމުގެ ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި އެތަނަށް ގެއްލޭ ގިނަ މީހުން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. ކަނޑު މަޑުކޮށް އޮތް ނަމަވެސް އެސަރަޙައްދުން ކުއްލިއަކަށް ރާޅު ނެގުމަށްފަހު ވަރަށް ގަދަ އޮއެ ގަނޑެއް އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެނާ ވަނީ މިސަރަޙައްދާއި މެދު އާއްމުން ސަމާވުލުމަށް އެދިފައެވެ.

ފައިޒަން ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން މާނޭރެ ސަރަހައްދަށް މީހުން އެއްވެފައި

ފައުޒަންގެ އާއިލާގައި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ 4 ކުދިން ތިބެއެވެ. އަދި ފައުޒަން އަކީ އެދެމަފިރިންގެ 2 ވަނައަށް ހުރި ފިރިހެން ދަރިފުޅެއެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން މުޅި ގައުމަށް ސިހުން ގެނެސްފައިވާއިރު، ފައުޒަން ވަކިވެގެން ދިޔައީ ހިތްވަރާއި ކެރުންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ މުޅި ދިވެހި ގައުމައް ދައްކައިދެމުންނެވެ. ވަކިވިއަސް ޖިސްމާއި ނަފްސުން އަނެކުންނަން އޯގާވަމުންނެވެ. ދެއްކި ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމަށް މުޅި ގައުމުގައި ފައިޒަންގެ ނަން ވަނީ ރަން އަކުރުން ފަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
1%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
98%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
1%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް