ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އަޙުމަދު ފައުޒަންގެ ކުއްލި ވަކިވެދިއުން

މާނޭރެން އޮޔާ ދަމާގަތް ވަގުތު ވެސް ފައުޒަން ދެއްކީ ހިތްވަރާއި ކެރުންތެރިކަން!

  • ފައުޒަންއަކީ އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ ދަރިވަރެއް
  • ފައުޒަންކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން އެ ދެކުދިން އިސްކޮޅު ޖެހޭހިސާބަށް ގެނައި
  • ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމަށް މުޅި ގައުމުގައި ފައުޒަންގެ ނަން ވަނީ ރަން އަކުރުން ފަވާފައި

ކ. މާލެ | 10 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 15:38 | 20,778

ގެނބިގެން މަރުވި ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން، ޔޫރޯ، އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަޙުމަދު ފައުޒަން - ފޭސްބުކް

އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. ޗުއްޓީގެ ފަހު ދުވަހަށް ވުމާއެކު އެކުވެރިންނާއެކު މޫދަށް ދިޔައީ ކުޅޭށެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހިތްގައިމު މާނޭރެ އަތިރި އިތުރަށް ހިތްގައިމު ކުރުވަނީ އެސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ ކުދިންގެ ހުނުމާއި މަޖަލުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެ ހުނުމާއި މަޖާ ފުރޮޅި ހިތާމައަށް ވެގެން ހިނގައިދާފަދަ އޮއެވަރެއް ލާފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއްވެސް އޭރަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ފަތުރާލާފައި އޮތް އޮމާން ދޫލައެއްހެން ކަނޑު އޮތް ނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރު ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢުކީ މުޅި ގައުމު ރޮއްވާލާފައެވެ.

ގެނބިގެން މަރުވި ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން، ޔޫރޯ، އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަޙުމަދު ފައުޒަންއަކީ ކާމިޔާބު މޮޅު ކުއްޖަކަށްވުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އައި ކުއްޖެކެވެ. ގްރޭޑް 10 ގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުން އައި ފައުޒަން، މަދަރުސީ ހަޔާތުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު، އެނާއަކީ ސެކަންޑް ޏ ސްކައުޓް ގްރޫޕް (ފުވައްލަކު ސްކޫލް) ގެ ސްކައުޓެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި، އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ ދަރިވަރެކެވެ.

ފައުޒަން، އޭނާގެ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއެކު

ފައުޒަން ވަކިވެ ދިއުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުން ބުނީ އެއީ މުޅި ސްކޫލަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަމަށެވެ. ގެއްލިގެން އެދިޔައީ ސްކޫލަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް ރަނގަޅު ދަރިވަރެއް ކަމަށާއި، ހުރިހާކުދިންގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ސްކޫލުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފެށިނަމަވެސް ފައުޒަންގެ މަރާއެކު މުޅި ސްކޫލު އޮތީ ހިމޭންވެފައެވެ.

ފުވައްމުލަކު މާނެރެ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ސަރަޙައްދަކީ ވަރަށް އޮއި ބާރު ސަރަޙައްދެކެވެ. ފައުޒަން އެ ހިސާބަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ވަގުތު، މޫދަށް ގޮސްތިބި ކުޑަ ދެ އަންހެންކުދިން ބާރުގަދަ އޮއިވަރާއެކު ބޭރަށް ދަމައިގަތުމުން އެކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފައުޒަން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ފައުޒަންކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން އެ ދެކުދިން އިސްކޮޅު ޖެހޭހިސާބަށް ގެނައި ވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ނެގި ރާޅަކާއެކު ގަދަފަދަ ރާޅުބާނިތަކުގެ ތެރެއަށް އޭނާ ދަމައިގަތީއެވެ.

މާނޭރެއާ ބެހޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ އިސްރަށްވެއްސަކު ބުނީ އެސަރަޙައްދަކީ ގެނބުމުގެ ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި އެތަނަށް ގެއްލޭ ގިނަ މީހުން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. ކަނޑު މަޑުކޮށް އޮތް ނަމަވެސް އެސަރަޙައްދުން ކުއްލިއަކަށް ރާޅު ނެގުމަށްފަހު ވަރަށް ގަދަ އޮއެ ގަނޑެއް އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެނާ ވަނީ މިސަރަޙައްދާއި މެދު އާއްމުން ސަމާވުލުމަށް އެދިފައެވެ.

ފައިޒަން ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން މާނޭރެ ސަރަހައްދަށް މީހުން އެއްވެފައި

ފައުޒަންގެ އާއިލާގައި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ 4 ކުދިން ތިބެއެވެ. އަދި ފައުޒަން އަކީ އެދެމަފިރިންގެ 2 ވަނައަށް ހުރި ފިރިހެން ދަރިފުޅެއެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން މުޅި ގައުމަށް ސިހުން ގެނެސްފައިވާއިރު، ފައުޒަން ވަކިވެގެން ދިޔައީ ހިތްވަރާއި ކެރުންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ މުޅި ދިވެހި ގައުމައް ދައްކައިދެމުންނެވެ. ވަކިވިއަސް ޖިސްމާއި ނަފްސުން އަނެކުންނަން އޯގާވަމުންނެވެ. ދެއްކި ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަމަށް މުޅި ގައުމުގައި ފައިޒަންގެ ނަން ވަނީ ރަން އަކުރުން ފަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.