ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެޗްޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް

އެޗްޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި އިތުރު ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި 450 ށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • މިއީ އެޗްޑީސީން މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާ ހަތަރުވަނަ ފަހަރު

ކ. މާލެ | 4 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 15:29 | 2,083

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މައި އިދާރާ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި އިތުރު ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރާނެ ދިވެހިން ތަރައްގީކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އެޗްޑީސީން ކުރިއަށްގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި 450 ށްވުރެއް ގިނަ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ފަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ލިބުނު ފުރިހަމަ ތަރުހީބުގެ ސަބަބުންނާއި، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކުންފުނީގެ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އެޗްޑީސީ އާއި އެހެން ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައުހައުލުގައި ބިނާކުރެނެވި ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް އުފައްދާ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނެރުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ސީއެސްއާރް ކޮމްޕޯނެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކުންފުނިތަކަށް ލިބިގެންދާއިރު، އެ ކުންފުންޏަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނުތަކުން މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގައި އެ ފަރާތްތަށް ހިމަނައިގެން އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާނީ މޯލްޑިވްސް ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ (ޓިވެޓް) ގެ ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ސްޓޭންޑާޑްސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އެޗްޑީސީން ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) ޑިސެމްބަރު މަހު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ތިނެއްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމާއެކު، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.