ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ތަހުގީގު ކުރުން
ކޮވިޑްގެ އަސްލު ހަގީގަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ހުންގާނުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
 
ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މި ޓީން ޗައިނާއަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވޭ
 
މި ޓީމްގައި އެކިއެކި ގައުމުތަކުގެ މީހުން ހިމެނޭ
 
ޗައިނާއަށް ދާނެ ޚާއްސަ ޓީމެއް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
އަމްނާ އިމާދު
ކ. މާލެ |
ވުހާން ސިޓީ، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އުޅުން ވަނީ މަޖުބޫރުކޮށްފައި
ރޮއިޓަރސް

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބައްރަކަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19އަކީ މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވައިރަސްއެވެ. މި ވައިރަސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އެކި ގޮތްތަކަށް ތަފާތު ވާހަކަތައް ވެސް ދައްކަމުންދެއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ މިކުޑަކުޑަ ވައިރަސްގެ ހަގީގަތް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިނުވެއެވެ. އަދިވެސް މި ވައިރަސްގެ ހަގީގަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސައިންސްވެރިން ކުރަމުންދާއިރު، މިއީ ޗައިނާއިން ހަދާފައިވާ ވައިރަސްއެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބާރުކަމުގައިވާ އެމެރިކާއިން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންނެވެ. މިފަދަ ބޮޑު ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް ބަލާފައިނުވާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ފާޑު ކިޔުންވެސް އެ ޖަމިއްޔާއަށް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ޗައިނާއިން ކޮވިޑްގެ އަސްލު ހަގީގަތް ހާމަ ނުކޮށް ސިއްރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދެފުށް ފެންނަ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް ވެސް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ފިއްތުންތަކާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ވެސް ވަނީ ކޮވިޑްގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގެ ''ތަހުގީގުގެ ފޭސް 1'' ފަށާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޑް-19ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، އެ ޖަމިއްޔާގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކޮވިޑްގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ޚާއްސަ ޓީމެއް ޗައިނާއަށް ދާން ހަމެޖެހިފައިވާކަން މިހާރު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި ޚާއްސަ މިޝަންގައި ޗައިނާއަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ދާ ޓީމްގައި އެކިއެކި ގައުމުތަކުގެ މީހުން ހިމެނޭނެއެވެ. މި ޓީމް ޗައިނާއަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޗާއިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ޓީމްގެ މަސައްކަތް:-

ޗައިނާއަށް ދާ ޓީމްގައި 12 އާއި 15 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން ތިބޭނެއެވެ. އަދި މި ޓީމް ޗައިނާގެ ވޫހާންއަށް ގޮސް ޗައިނާގެ ޓީމްތަކުން އެއްކޮށްފައިވާ ވައިރަސްގެ އިންސާނުންގެ ސާމްޕަލްތަކާއި ޖަނަވާރުންގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ އިތުރުން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ހެކިތައް ވެސް ބަލާ ތަހުގީގު ކުރާނެއެވެ. މި ޓީމްގައި ހިމެނޭ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ ތިޔަރ ފިޗަރ ބުނެފައިވަނީ ޓީމްއަށް ޗައިނާގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ލިބެނީ 6 ހަފްތާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭ ދެ ހަފްތާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ފިޗަރ ބުނި ގޮތުގައި، ޗައިނާއިން ފޭސް 1 ގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހޭނީ ފޭސް 2 ންނެވެ.

ވައިރަސްގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ޗައިނާއިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ތަރުޖަމާނު ތެރިކް ޖެޒްވޭލިކް ވިދާޅުވީ އެއީވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަމަށެވެ. ޗައިނާއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ޖެޒްވޭލިކް ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ފުރުމުގެ ކުރިން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ލޮޖެސްޓިކް ކަންތައްތައްކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ފުރާނެކަމަށެވެ. އޭނާވެސް ވިދާޅުވީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފުރޭނެކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ބަސް

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެނިމަލް ހެލްތްގެ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ކީތް ހެމިލްޓަން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ވައިރަހާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުންނަ ވައިރަހެއް ވާލެއްގެ ހަށިގަނޑުން ފެނިފައިވާކަމަށާއި، އަދި ހަމަ އެ ވައިރަސް އެހެން ޖަނަވާރެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވާކަމަަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ވައިރަސް އިންސާނެއްގެ ގައިން ފެނިފައިވާއިރު،މިއީ ސީދާ ކޮވިޑް ނޫނަސް، އެ ވައިރަހާ ވަރަށް ވައްތަރު ބައެއް ސިފަތައް ހުރިކަމަށް އޭނާ މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެނިމަލް ޑިސީސަސްގެ އެކްސްޕަރޓެއްގެ ކަމުގައިވާ ޕެޓަރ ބެން އެމްބެރަކް ވިދާޅުވީ ވުހާންގައި ފުރަތަމަ ބަލި ފެތުރިގެން ދިޔަ ޖަނަވާރުންގެ މާރުކޭޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނާއި އިންޓަވިއު ކުރާނެކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތު ދައްކާ ގޮތުން ކޮވިޑް ވައިރަސްއަކީ ބަޔަކު އުފައްދާފައިވާ ވައިރަސްއެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ބަސް:-

ޗައިނާއިން ދަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކެއް ދޮގު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ކޮވިޑް ވައިރަސް ޗައިނާއަށް އެތެރެވެފައިވަނީ ޗައިނާއިން ބޭރުން ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެއެވެ. ވައިރަސް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ސައެންސްވެރިންނާއި ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ ވޫހާނުން ވައިރަސް ފެނުމުގެ ކުރިން ޗައިނާއަށް އެތެރެ ކުރި ފިނިކުރި ބައެއް ބާވަތްތަކުން ވައިރަސް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. ދިރާސާތައް ދައްކާ ގޮތުން މި ވައިރަސް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ދައުރުވެފައިވެއެވެ. ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އޭރު ގޮތް ނޭނގޭ ރޯގާއެއް ފެނިގެން ރިޕޯޓްކުރީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިބަލި މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި އުޅުނު ކަމަށް ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވޭ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ތަފާތު ވާހަކަތައް ދައުރުވަމުންދާއިރު، މިހާރު ބަލީގެ އަސްލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހުންގާނުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން މިވަނީ ހިފާފައެވެ. އަދި ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާއިން އުފައްދަމުންދާ ހުރިހާ ސުވާލުތަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ޖަވާބު ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮފިޝަލުން ދެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ވައިރަހުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތަހުގީގުތައް ފެށުމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަގުތު ގެއްލުވާލާފައިވާކަމުގެ ފާޑުކިޔުންތަކުގެ އަޑު މުޅިން ފަނޑުވެގެންނެއް ނުދެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ނިންމުންތަކަށް އޮތް ތައުރީފުގެ އަޑުތައްވެސް ފަނޑެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. މިހާރު އެންމެންވެސް އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބީ މި ތަހުގީގު ނިމި، ހޯދުންތައް އާއްމުކުރާނެ ދުވަހަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް