ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލް

ކޯޓަކުން ބޮޑު ޤާނޫނީ ނުބައެއް ހަދާފައިވާނަމަ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ދަށުން އެކަން އަލުން ރިވިއު ކުރެވިދާނެ: އިންތި

  • ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރުވެސް މި ބިލުގެ ދަށުން ލިބިދޭ
  • ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުންދިޔައިރު، ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާއަށްވެސް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވޭ
  • މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރަނީ އެމީހެއްގެ ޤާބިލުކަން ބެލުމަށް ފަހު

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 23:44 | 4,900

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ- އިންތި ވިދާޅުވީ، ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯޓަކުން ބޮޑު ޤާނޫނީ ނުބައެއް ހަދާފައިވާނަމަ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ދަށުން އެކަން އަލުން ރިވިއު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޙީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ، އިންތިޤާލީ އިންސާފު މުހިއްމުވާ އެއް ކަމަކީ ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ދެނެގަނެ، ދައުލަތެއްގެ ނަމުގައި އެކަން ޤަބޫލުކޮށް، ގޯސްކޮށް ކަމެއް ވެފައިވާނަމަ އެކަންވެސް ޤަބޫލުކޮށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އެނގުމުގެ ޙައްޤު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޯޓުގައި ނިމިފައިވާ މައްސަލަތައްވެސް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު މި ބިލުގެ ދަށުން ލިބިގެންދާނެކަން އިންތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެކަންކަން އޮންނާނީ ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިންތިޒާމުވެފައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިންތި ވިދާޅުވީ، މަތީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައްވެސް ރިވިއު ކުރުމުގެ ޙައްޤު މިހާރުވެސް ލިބިދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޤާނޫނީ ނުބައެއް ހަދާފައިވާ މައްސަލައެއް ނަމަ އެކަންކަމަށް އަލުން ރިއާޔަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި ބިލުގެ ދަށުން ލިއްބައިދޭކަން އިންތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރުވެސް މި ބިލުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އޮންނާނީ ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިކަން އިންތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، މި ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުންދިޔައިރު، ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާއަށްވެސް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކި އާއިލާތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އިވިފައިވާ ވާހަކައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިންތި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން އިންތިޤާލީ އިންސާފު ޤާއިމު ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ވައުދުވެސް ވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގައި ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ، ކުރިއާ ޚިލާފަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރާއިރު، ކަމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަމާއި، ތައުލީމީ ފެންވަރުގެ އިތުރުން، އެމީހެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.