raajjemv logo
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލް
ކޯޓަކުން ބޮޑު ޤާނޫނީ ނުބައެއް ހަދާފައިވާނަމަ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ދަށުން އެކަން އަލުން ރިވިއު ކުރެވިދާނެ: އިންތި
 
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރަނީ އެމީހެއްގެ ޤާބިލުކަން ބެލުމަށް ފަހު
 
ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުންދިޔައިރު، ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާއަށްވެސް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވޭ
 
ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރުވެސް މި ބިލުގެ ދަށުން ލިބިދޭ
ލައިޝާ އަހްމަދު
5,065
ކ. މާލެ |
29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 23:44
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ- އިންތި ވިދާޅުވީ، ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށް
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޯޓަކުން ބޮޑު ޤާނޫނީ ނުބައެއް ހަދާފައިވާނަމަ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ދަށުން އެކަން އަލުން ރިވިއު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޙީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ، އިންތިޤާލީ އިންސާފު މުހިއްމުވާ އެއް ކަމަކީ ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ދެނެގަނެ، ދައުލަތެއްގެ ނަމުގައި އެކަން ޤަބޫލުކޮށް، ގޯސްކޮށް ކަމެއް ވެފައިވާނަމަ އެކަންވެސް ޤަބޫލުކޮށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އެނގުމުގެ ޙައްޤު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޯޓުގައި ނިމިފައިވާ މައްސަލަތައްވެސް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު މި ބިލުގެ ދަށުން ލިބިގެންދާނެކަން އިންތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެކަންކަން އޮންނާނީ ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިންތިޒާމުވެފައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިންތި ވިދާޅުވީ، މަތީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައްވެސް ރިވިއު ކުރުމުގެ ޙައްޤު މިހާރުވެސް ލިބިދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޤާނޫނީ ނުބައެއް ހަދާފައިވާ މައްސަލައެއް ނަމަ އެކަންކަމަށް އަލުން ރިއާޔަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި ބިލުގެ ދަށުން ލިއްބައިދޭކަން އިންތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ދައުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރުވެސް މި ބިލުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އޮންނާނީ ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިކަން އިންތި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ، މި ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުންދިޔައިރު، ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި މަޝްވަރާއަށްވެސް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކި އާއިލާތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އިވިފައިވާ ވާހަކައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އިންތި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން އިންތިޤާލީ އިންސާފު ޤާއިމު ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ވައުދުވެސް ވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގައި ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ، ކުރިއާ ޚިލާފަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރާއިރު، ކަމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަމާއި، ތައުލީމީ ފެންވަރުގެ އިތުރުން، އެމީހެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް