raajjemv logo
ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފި
 
އަލްއުސްތާޛު ޞަފްޢަތު ޙަބީބަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި 8 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭކަލެއް
 
މަރްޔަމް ޠާއިފާ އަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި 8 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭކަނބަލެއް
އަތޫފް އާތިފް
4,773
ކ. މާލެ |
27 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 00:02
އަލްއުސްތާޛު ޞަފްޢަތު ޙަބީބު (ކ) އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ (ވ)
ޖޭއެސްސީ

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ، ޓޯޓަލްގެ، މަރްޔަމް ޠާއިފާ އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވި، ގދ. މަޑަވެލި ރީގަލް އަލްއުސްތާޛު ޞަފްޢަތު ޙަބީބުއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މި 2 ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެދެބޭފުޅުން ފަޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި މަރްޔަމް ޠާއިފާ ވަނީ ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއިން ޝަރީޢަތާއި ގާނޫނުން ބެޗްލަރ ޑިގްރީ ހާޞިލް ކުރައްވާފައެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި 8 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި މަރްޔަމް ޠާއިފާ ކުރިން ހުންނެވީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްސް އޮފީހުގެ ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރގެ މަޤާމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު އަންހެން ފަނޑިޔާރެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ޞަފްޢަތު ޙަބީބު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އަދި މާސްޓަރ އޮފް ލޯ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި 8 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ޞަފްޢަތު ޙަބީބު ކުރިން ހުންނެވީ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް