ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ މަސައްކަތް

އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  • ފްރޭމްވޯކް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނާ
  • ސްޓޭޑިއަމުގައި 20،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސިޓިންގ ކެޕޭސިޓީއެއް ހުންނާނެ
  • ސިންތެޓިކް ރޭސް ޓްރެކަކާއި، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއްވެސް ސްޓޭޑިއަމުގައި ހުންނާނެ

ކ. މާލެ | 25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:26 | 12,956

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ ކުރެހުމެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ ފްރޭމްވޯކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ ފްރޭމްވޯކް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އަދި ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލިއު ޒައިއޯޑާއެވެ.

ސަރުކާރުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އައިއޯއައިޖީ 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ހިސާބުން ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅިއެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ފީސިބިލިޓީ އަދި ޑިޒައިންގެ އިތުރުން ފައިނޭންސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ވެވޭ ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ ފްރޭމްވޯކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނެކޯ މާލަމުގައި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ ރަސްމީ އެއްބަސްވުމާ ހަމައަށް ދާންވާއިރަށް މި މަސައްކަތަށް ޗައިނާއިން ލޯނެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭވާރުވާނެ ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގެ ފްރޭމްވޯކް ތައްޔާރުކުރާ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނަކީ ރާއްޖެއަށް ބީރައްޓެހި ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށް ޗައިނާއިން މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ޕްލޭންތަށް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް ރާއްޖޭގައި އެޅުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުންވެސް ޗައިނާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމުގެ ފްރޭމްވޯކް ހެދުމަށް ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރިއިރު، "ދަ ކޮރަލް" ގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލުގައި، ގާތްގަނޑަކަށް 20،000 (ވިހިހާސް) މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސިޓިންގ ކެޕޭސިޓީގެ އިތުރުން، ސިންތެޓިކް ރޭސް ޓްރެކަކާއި، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާއި، އެހެނިހެން ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ހާއްސަ ޖާގަތަކެއް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާތުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.