ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅޭ މައްސަލަ

މަޖިލިސް ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ ކޮޓަރިކޮޅު ބަގް ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް

  • އެއީ ފުލުހަކާއި މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ސްޓާފަކާއި ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކައެއް
  • މި މައްސަލަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފުލުހަށް ހުަށައަޅަން ގަސްތެއް ނުކުރައްވާ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޯމަ 09:32 | 14,975

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި އަޑުއަހާ ޒާތުގެ އާލާތެއް ހަރުކޮށް، ބަގް ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކޮޓަރިއަކާއި މަޖިލިސް ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ ކޮޓަރިކޮޅު ބަގް ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ މައްސަލައެއް ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްސް ރިޕޯޓުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ ފުލުހަކާއި މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ސްޓާފަކާއި ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްސް އަދި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފު ކަމަށެވެ.

ދާދި މިދާކަަށް ދުވަހަކު ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްސް ރިޕޯޓުކުރެއްވީ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއް ބަގު ކުރުމަށް، އަޑު އަހާ ޒާތުގެ އާލާތެއް، ކޮމިޓީ ކޮޓަރިއެއްގައި އާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައިއާއި އަދި އަޅުގަނޑުގެ ކޮޓަރީގައިވެސް، އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކަމެއް، މިބާވަތުގެ އާލާތް ހަރުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ސްޓާފުންނާއި ފުލުސް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކާ ވާހަކަދެކެވި، އެ ސެކިއުރިޓީ ސްޓާފް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްސްއަށާއި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފަ.

~ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މި މައްސަލަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފުލުހަށް ހުަށައަޅަން ގަސްތުނުކުރައްވާކަން ރައީސް ނަޝީދު ހާމަކުރެއްވިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމްތަކާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.