ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިން

ފައިޒަރ ވެކްސިން އިމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެނީ!

  • މި ވެކްސިން އިމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޔޫއެސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ހުއްދައަށް އެދެން ނިންމާފައިވޭ
  • ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރޯޑް އައިލެންޑް، ޓެކްސަސް، ނިއު މެކްސިކޯ އަދި ޓެނެސީގައި
  • ފައިޒަރ އަދި ބައޯންޓެކްގެ ވެކްސިން 43،500 މީހުންގެ ގަޔަށް ޖަހާ ޓެސްޓު ކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 18:02 | 5,580

ފައިޒަރ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ވެކްސިންގެ 95 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާ - ރޮއިޓަރސް

ފައިޒަރ ވެކްސިން އިމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ފައިޒަރއިން ބުނީ މި ވެކްސިން އިމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޔޫއެސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ހުއްދައަށް އެދެން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ފައިޒަރ އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ވެކްސިން ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުުގެ ޓްރަޔަލްތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާއިރު މި ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ދާނީ ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަނީ ރޯޑް އައިލެންޑް، ޓެކްސަސް، ނިއު މެކްސިކޯ އަދި ޓެނެސީގައެވެ. އެގޮތުން، މި ހަތަރު ސްޓޭޓްގައި ވެކްސިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގެ ޓްރަޔަލް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ވަނީ ހަތަރު ސްޓޭޓްގެ ވެސް އާބާދީގައި ހުރި ތަފާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފައިޒަރ އިން ބުނެއެވެ.

ފައިޒަރ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރު ކުރި ވެކްސިންގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ވެކްސިން ސްޓޯރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަލްޓަރ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ވެކްސިން ސްޓޯރ ކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަށް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މި ހަތަރު ސްޓޭޓްގައި ވެކްސިން ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެހެން ސްޓޭޓްތަކަށް ވުރެ އަވަހަށް މި ސްޓޭޓްތަކަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ސްޓޭޓްތަކާއި ތަފާތުކުރުމެއްވެސް ނޯންނާނެކަމަށް ފައިޒަރ އިން ބުނެއެވެ.

ފައިޒަރ އިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ އުއްމީދަކީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަންގެ މި ޓްރަޔަލްތަކުގެ ސަބަބުން ވެކްސިން ހުރިހާ ސްޓޭޓަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ފައިޒަރ އަދި ބައޯންޓެކްގެ ވެކްސިން 43،500 މީހުންގެ ގަޔަށް ޖަހާ ޓެސްޓު ކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މި ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު އެއްވެސް ކަހަލަ ޝަކުވާއެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. އަދި މި ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ދިފާއީ ނިޒާމުގައި ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގެ ފައިޒަރ ކޮމްޕެނީއިން އުފައްދާ ވެކްސިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެޑިސިންސް އެންޑް ހެލްތުކެއަރ ރެގިއުލޭޓަރީ އެޖެންސީ (އެމްއެޗްއާރުއޭ) އިން އަންނަނީ ވެކްސިން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ރިވިއުގެ ތެރޭގައި އެމްއެޗްއާރުއޭއަށް ކްލިނިކަލް ޑާޓާތައް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެއެވެ. މިކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ކަންކަން އަވަސްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ ޕަބްލިކް ހެލްތު އެމަރޖެންސީގައި ބޭނުންވާ ޑްރަގްސް އާއި ވެކްސިންގެ ކަންކަން އަވަސްކުރުމަށް ކުރާކަމެކެވެ.

ފައިޒަރ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ވެކްސިންގެ 95 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިަކަމަށް ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލް އިން މިހާތަނަށް ހެދި ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާ އިރު، މި ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 45،000 ވޮލެންޓިއަރުންނާއި އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.