ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުން

ހުރިހާ މައްސަލައެއް އަހަރެންގެ ބޮލުގައި އަޅުވާތީ މިހާރު ވަރުބަލިވެއްޖެ: މެސީ

  • ގްރީޒްމަނުގެ އޭޖެންޓް ވަނީ ބާސާގައި ގްރީޒްމަނުގެ މޮޅު ކުޅުން ނުފެންނަނީ މެސީގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެފައި
  • އަބަދުވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ ކުލަބުގެ ކޮންމެވެސް މައްސަލައަކާ ކަމަށް ބުނެ މެސީ ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 15:25 | 11,443

ބާސާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ އާއި ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާސެލޯނާގައި ޖެހޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅުވާތީ އެކަމާ މިހާރު ވަރުބަލިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ވަނީ ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބާސާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނުގެ އޭޖެންޓް އެރިކް އޮލްހަޓްސް ވަނީ މެސީއާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާގައި ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ގްރީޒްމަން ބާސާއަށް ގެންދަން މެސީ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުނު ކަމަށާއި، އަދި ބާސާއަށް ބަދަލުވި ފަހުން ގްރީޒްމަން އެއްވެސް އިރެއްގައި މީޑިއާގައި މެސީއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވަނީވެސް ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ބާސާގައި ގްރީޒްމަނުގެ މޮޅު ކުޅުން ނުފެންނަނީ މެސީގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ދެން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ގްރީޒްމަން އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރޭކަށްފަހު އެނބުރި ސްޕެއިނަށް މެސީ އައިތަނުން އެއާޕޯޓުގައި ހުރެ ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން މެސީ ބުނީ ދިގު ދަތުރެއް ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އަންނަ ތަނުން އޭނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ ކުލަބުގެ ކޮންމެވެސް މައްސަލައަކާ ކަމަށާއި، ހަގީގަތާ ޚިލާފަށް ބާސާގައި ޖެހޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އޭނާގެ ބޮލުގައި އަޅުވާތީ އެކަމާ މިހާރު ވަރުބަލިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގްރީޒްމަނުގެ އޭޖެންޓް ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރިއިރު، މި ނިމުނު ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި މެސީ ވަނީ ބާސާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ އެއްބަސްވުމަށް ލުއި ދިނުމަށް ބާސާގެ މެނޭޖުމަންޓުން އެއްބަސްނުވުމާ ގުޅިގެން، މެސީ ވަނީ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބާސާގައި މަޑުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ބާސާއަށް މީގެ ކުރިން ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ކިކޭ ސެޓިއެންވެސް ވަނީ މެސީއާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައެވެ. އެ ފަހަރު ސެޓިއެން ބުނީ މެސީ އަކީ ކޯޗުންގެ ބަސް ގަބޫލުނުކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން އުނދަގޫވި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މެސީ ދިފާއުކޮށް ބާސާގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނީ އޭނާއަށް މެސީއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ މެޗެއްގެ ކުރިންވެސް ކެޕްޓަން މެސީއާ ވާހަކަދައްކާ ހިޔާލު ބަދަލުކުރާ ކަމަށްވެސް ކޫމަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ބާސާއާއެކު މެސީ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރިއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ބޭނުންނަމަ އިޚުތިޔާރުކުރާ ކުލަބަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެސީއަށް ލިބެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން މެސީ ކުލަބު ބަދަލުކުރާނެއެވެ.

ބާސާގެ ސީނިއާ ޓީމުން 2004 ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފެށި މެސީއަކީ ބާސާގެ ތާރީޚުގައި އެޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 640 ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު 10 ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދާފައި ވާއިރު، މެސީ ވަނީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބަލޮންޑޯ އެވޯޑް ހަ ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. މެސީ އަކީ މި އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.