ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް ބެއްލެވުމުން ޤައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަންނަން ފަސޭހަފުޅު ކަމަށް!

  • މި ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާ ކަަމަށް ވިދާޅުވި
  • ވަގުތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި މިންވަރަކުން މި ޝޯވ ބައްލަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
  • ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދެނީ ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 06:30ން 08:45 އަށް

ކ. މާލެ | 11 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 13:43 | 6,148

ރައީސް ސޯލިޙު ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙަކީ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމަށް އަބަދުވެސް ޚާއްސަ ބޭފުޅެކެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން "އިބޫ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިޙު ވަނީ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް ޤަވާއިދުން ބައްލަވާ ކަމަށާއި، މި ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް ދެއްވި ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއުވެސް ރައީސް ސޯލިޙު ދެއްވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށެވެ. އޭރު ރައީސް ސޯލިޙުގެ ސަރުކާރަށް 1 އަހަރު ފުރެން ކައިރިވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ޙަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ފެއްޓެވުމަށް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހޭފުޅުލެއްވުމަށްފަހު މި ޕްރޮގްރާމް ޤަވާއިދުން ބައްލަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމަށްވަޑައިގަތުމަށް ފަހުވެސް، ވަގުތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި މިންވަރަކުން މި ޝޯވ ބައްލަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިޙު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުގެ ތެރެއިން

ކޮންމެއަކަސް ރައީސް ސޯލިޙަކީ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްއަށް އަބަދުވެސް ޚާއްސަ ބޭފުޅެކެވެ. ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ސޯލިޙު މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް 2 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމާއި، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައެވެ.

ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ފާއިތުވި 2 އަހަރުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ރައީސް ސޯލިޙު ވަނީ ޒާތީ ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ބައެއް ވާހަކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރި ސުވާލުތަކަށްވެސް ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ފޮތް ކިޔުއްވުމާއި ޓީވީ ބެއްލެވުމުގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް ބެއްލެވުމުން ޤައުމުގައި އޭރަކު ހުންނަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝެޑިއުލްގެ ގޮތުން ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ބެއްލެވުމަށް ވަގުތު ލިބިވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަވެސް، މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ބަލަން ޖެހޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި، ޕްރޮގްރާމް ބެއްލެވޭނެ ގޮތެއް އެބަ ހައްދަވަން ޖެހޭކަމަށް ސަމާސާ ރާގެއްގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާމިރުގެ ޕްރޮގްރާމް އަޅުގަނޑު ބަލަން ފަށައިފިން ވަރަށް ކުރިން، އެހެންވީމާ ވަގުތު ވީވަރަކުން ހެނދުނު ބަލަން، ކުރީގައި ބެލިހެން ކޮންމެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުބެލޭ، ބައެއް ދުވަހު ވާ ގޮތަކީ ދޭތެރެއަކުން އަޅުގަނޑުގެ އެކްސަރސައިޒް ބަދަލުކޮށްލިން ހެނދުނަށް، ކޮށްލީމާ ވާގޮތަކީ ދިމާނުވަނީ، އެހެންވީމާ އާމިރު އެބަޖެހޭ ކޮންމެސް ގޮތެއް މީގަ ހައްދަވަން، ތަންކޮޅެއް ފަސްކޮށްލުން ނޫނީ، ތި ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޕްރޮގްރާމެއް، ތިބޭފުޅުން ތި ގެންނަވާ ވާހަކަތަކުން ޤައުމުގައި އޭރު ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާތީ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު މައުލޫމާތަކަށް ވެގެންދޭ، އެހެންވީމާ ކޮންމެސް ގޮތެއް އެބަ ހަދަން ޖެހޭ މި ބެލޭނެ ގޮތެއް، މިއަދުވެސް އިއްޔެވެސް ބެލިން އަޅުގަނޑު އެކަމަކު،

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު

ރައީސް ސޯލިޙު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

މެދުކެނޑުމެއްނެތި 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެހެން މޯރނިންގ ޝޯވތަކާ ޚިލާފަށް ތަފާތު "ސްޓައިލްއަކަށް" ރާއްޖޭގައި ގެންނަން ފެށި ފުރަތަމަ މޯރނިންގ ޝޯވއެވެ. އާންމުކޮށް ހެނދުނުގެ ޝޯވތައް ފަށާ ގަޑިއަށްވުރެ އަވަހަށް މި ޕްރޮގްރާމް ފެށި ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބަލާ މޯރނިންގ ޝޯވއަކީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްކަން ގިނަ މީހުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ޚާއްސަ ކަމަކީ ޤައުމުގައި އެ އިރެއްގައި ހުންނަ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ސަމާސާ ސްޓައިލްއަކަށް ބެލުންތެރިންނާއި ކަމާގުޅޭ ދިމަދިމާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު އަންނަކަން އެއީ ޕްރޮގްރާމްގެ ބެލުންތެރިން ފާހަގަ ކުރާ ކަމެކެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގެ ހޯސްޓް އަދި ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމް ހެޑް އާމިރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ޝޯވގައި ފާހަގަކުރާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު އަންނަކަން ބެލުންތެރިންނަށް ފާހަގަ ކުރެވެން ފެށި ހިސާބުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު ގުޅައި، ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް ޝޯވ ގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ޤަބޫލުކުރޭ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުން ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ޙައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް، މި ޝޯވގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ އެއީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ، މި ޝޯވް ފެށުމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސަލީމް ނިންމެވިއިރު އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަމަކީ އެހެން ސްޓޭޝަންތަކަށްވުރެ އަވަހަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މޯރނިންގ ޝޯވް ފަށަން، ބޭނުމަކީ އެހެން މީހުން ހޭލާއިރު ރާއްޖެޓީވީ ހޭލާ ތިބުން، ދެން މީހުން މުނިފޫހި ފިލާނެ ފަދަ ރާގަކަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު އަދި މައްސަލަތައް ގެނެސްދިނުން،

~ އާމިރު ސަލީމް

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ރައީސް ސޯލިޙު ވަޑައިގެންނެވި މަންޒަރު

ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދެނީ ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 06:30ން 08:45 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.