ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ފުރަތަމަ ވެކްސިން ލިބޭ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީއަށް، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ލިބޭ ގައުމަކަށް ހެދުން

  • ވެކްސިން ޢާންމުކުރާ ހިސާބުން، ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބޭ ގައުމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭނެ
  • ދުރާލާ ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުން، މިކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ރާއްޖެއަށް، މިހާރުވަނީ ލިބިފައި
  • މި އިސްނެގުމަށް، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން، ތަޢުރީފުކޮށް، މަރުޙަބާ ކިޔަމުން ގެންދޭ

ކ. މާލެ | 11 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 00:40 | 12,437

ކޮވިޑު19 ޖެހޭ ވައިރަހުން ދިފާޢުވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން، ވެކްސިން އުފައްދާ އޭގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ހަރުފަތްތައް ދަނީ ގިރާ ކުރަމުން - ރޮއިޓަރސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑު19ގެ ވެކްސިންދީ، ދުނިޔޭންވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިމިއުންކުރެވޭ ގައުމަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެ ހެދުމެވެ.

"ދުނިޔޭގެ މުޅި އާބާދީ އިމުއުނައިޒް ކޮށްލެވޭ އެއް ގައުމަށް ރާއްޖެ ވާނެ" ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް، ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި، ވިދާޅުވެފައި، ވެއެވެ.

ކޮވިޑު19 ޖެހޭ ވައިރަހުން ދިފާޢުވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން، ވެކްސިން އުފައްދާ އޭގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާ އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު، ވާހަކަ ދެކެވެމުން އަންނަ އެއް ކަމަކީ، ކޮވިޑުން ދިފާޢުވާ ވެކްސިން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރާއްޖެއަށް ހޯދައި ދިނުމެވެ.

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް، ވެކްސިން ހޯދުމަށް، މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވި، އަދި ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް، މިހާތަނަށް މިހާ ތަފްސީލު ގޮތެއްގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ތަފްސީލު ކޮށްދެއްވި ފަހަރެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް، ވިދާޅުވެ ދެއްވި ގޮތުގައި، މިހާތަނަށް މިކަމުގައި މަސައްކަތްކުރީ ގަންނަންވިޔަސް އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބެން އޮތްނަމަވެސް، ލިބެން އޮތް ގޮތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ހޯދައި ދިނުމަށެވެ.

ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން، ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި، ވެކްސިން އުފައްދަމުން ގެންދާ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޔަޤީންކަން ދީފަ އޮތީ، އެ ގައުމުތަކުން ވެކްސިން ޢާންމުކުރާ ހިސާބުން، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބޭ ގައުމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، ވެކްސިން ހޯދުމުގެ މި މަސައްކަތަކީ، ތަކުރާރުކޮށް އެފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން، އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވީތީ، އެ މަޝްވަރާތައް، ހުއްޓުމެއްނެތި މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން، މި ގެންދަނީ މި މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުން. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަމުން އިމިއުންވާ އެއް ބަޔަކަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުން ހެދުން. ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާ ޖެހުނީމަކާ ނުބަލަން، ހަމައެކަނި ހިލޭ ލިބެން އޮތް ތޯއެއް! ގަންނަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ގަނެގެންވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަހަންޖެހޭ ވެކްސިން އަޅުގަނޑުމެން ޖަހައިދޭނަން. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ބައިވެސް ރާއްޖެއިން ގަބޫލު ކުރާނެ

~ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން، ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ، ހިލޭ ހޯދަންޖެހޭ ބަޔާއި އަދި ގަންނަން ޖެހޭ ބަޔާމެދުވެސް، އޮތް ކޮންމެ ފުރުސަތެއް، އެންމެ އަވަހަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން، ހިލޭ ރާއްޖެއަށް ލިބެން ހުރި ވެކްސިންވެސް، ރާއްޖެއިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް، ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން، ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ، ކޯވިޑު19ގެ ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރާ އެއް ގައުމަށް، ދިވެހިރާއްޖެ ހަދައި ދިނުމަށް، ރައީސް ސާލިޙުގެ ސަރުކާރުން، ކަމާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރު ތަކުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކާއެކު، ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ ތަކުގެ އިތުރުން، ވެކްސިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި، މިކަމާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު، ދުރާލާ ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުން، މިކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ރާއްޖެއަށް، މިހާރުވަނީ ލިބިފައެވެ.

ޚަރީޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޮވިޑު19ގެ މި ޙާލަތުގައި، ޚާރިޖީ ވުޒާރާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ ދުނިޔެއާއެކު، "ވާރޗުއަލް" ކޮށް، ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން، މިފަދަ މުހިންމު ކޮންފަރެންސްތައްވެސް، ވާރޗުއަލްކޮށް ބާއްވަމުން ގެންދާތީ، ރާއްޖޭގެ މި އިސްނެގުމަށް، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން، ތަޢުރީފުކޮށް، މަރުޙަބާ ކިޔަމުން ގެންދެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް، ކޮވިޑޭ ކިޔައިގެން ، ދެއަތް އުރާލައިގެން ތިބެވޭކަށް. އެހެންވެ ވާރޗުއަލްކޮށް، އެންމެ ފުރަތަމަ ދުނިޔެއާއެކު މުއާސަލާތު ކުރަންފެށި އެއް ގައުމަކަށް، އަޅުގަނޑުމެން ވެގެންދިޔައީ. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ތިއްބެވި ސަފީރުންނާއެކު، ބޭއްވުނު ބައެއް ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި، ޚުދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ތަޤުރީރު ކުރެއްވިކަމީ، ބޭރުދުނިޔެ، ވަރަށް މަރުޙަބާކީ، އަދި ރާއްޖެއަށް ތަޢުރީފު ކުރި ކަމެއް

~ ޚަރީޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.