އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އަދުރޭގެ އަގު ބޮޑު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ

އަދުރޭ އަގު ބޮޑު ފްލެޓްތައް ގަތް މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު އަދި ނުނިމޭ: އޭސީސީ

  • އޭރު އޭސީސީން ވަނީ މައުލޫމާތުތައް ކަށަވަރު ކުރުމެއް ނެތި މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފައި
  • ދެ ފްލެޓްގެ ޖުމްލަ އަގު 9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ
  • އަބްދުއްރަޙީމަށް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތް

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 13:47 | 6,451

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) - މުހައްމަދު އަފްރާހު / ސަން އޮންލައިން

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) "ރެހެންދި-6" ފްލެޓްތަކުން އަގު ބޮޑު ދެ ފްލެޓެއް ގަތް މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ 8 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި އޭސީސީއަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލައެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކޮށް، ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް 9 ޖުލައި 2018 ގައި ނިންމައި އޭރުގެ އޭސީސީން ވަނީ މި މައްސަލަ ފައިލް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއެކު، އޭސީސީއަށް އައު މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުން އެކޮމިޝަނުން ދަނީ ކުރީގެ ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތައް އަލުން ބަލަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އަބްދުއްރަހީމް އަގު ބޮޑުކޮށް ދެ ފްލެޓް ގަތް މައްސަލަ އޭރުގެ އޭސީސީން ނިންމި ނިންމުމުގައި ޝައްކުތަކެއް އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުންނާއި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އެމައްސަލަ އަލުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އޭސީސީން ބުނީ، މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މިވަގުތަށް އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު އެއްވެސް އަޕްޑޭޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭސީސީން މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން އަދުރޭ އޭސީސީއަށް ދެއްވީ ދޮގު މައުލޫމާތުކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އެގޮތުން އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މި މައްސަލަ އޭރު އޭސީސީގައި ފައިލް ކޮށްފައިވަނީވެސް އަބްދުއްރަޙީމް ދެއްވި ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު އޭރު އޭސީސީގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އަބްރުއްރަޙީމް ވަނީ އެ އެޕާރޓްމަންޓް ބައްލަވައިގަތީ މ.ވިލާދަށުގޭ އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކު (ބިސްމަނިކު) ދެއްވި ދީލަތި ލޯނަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭސީސީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އޭރު އޭސީސީން ވަނީ މި މައުލޫމާތުތައް ކަށަވަރު ކުރުމެއް ނެތި އެ މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަން ނެތް ކަމަށް ނިންމައި މައްސަލަ ފައިލް ކޮށްފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވިކަން އެންމެ ފަހުން ފަޅަ އަރާފައިވަނީ މުޙައްމަދު މަނިކު ނިޔާވެ، އޭނާގެ ވާރުތަމުދާ ބެހުމުގެ މައްސަލައެއް ފެމިލީ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން ވާރުތަމުދާ ބެހުމަށް ވާރިސުން ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި މުޙައްމަދު މަނިކުގެ ހިއްސާ އޮންނަ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އެކައުންޓަކުންވެސް އަބްދުއްރަޙީމަށް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިފަދައިން ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2014/09 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 521 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކުށެކެވެ.

އޭސީސީން އަލުން މި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު، އެފްޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި "ރެހެންދި-6" އިން އަބްދުއްރަހީމާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ހުސައިން ފްލެޓް ބައްލަވައިގަނެފައި ވަނީ ފްލެޓެއް 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. އެ ދެ ފްލެޓްގެ ޖުމްލަ އަގު 9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާއިރު އެއީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފްލެޓްތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.