އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ވެންޓިލޭޓަރުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ޕީޖީގެ ނިންމުން ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް އޭސީސީން އެދިއްޖެ!

 • އޭސީސީން ބުނަނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރިކަމަށް
 • މިނިސްޓަރ އަމީން ހިމެނޭ ގޮތަށް 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދުނު
 • ޕީޖީ އޮފީހުން މައްސަލަ ޑިކްލައިން ކޮށްފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 19:28 | 3,804

ޕީޖީ ޝަމީމްއާއި އޭސީސީގެ ރައީސް ޝިއުނާ ވަނީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް ނިންމެވި ނިންމެވުން މުރާޖައާ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އޭސީސީން މި މައްސަލަ ރިވިއު ކޮށްދެއްވުން އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭސީސީން ބުނީ މި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާނީ، މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރިކަމަށް ތަހުގީގަށް ސާބިތުވާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، މި މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވި ސަބަބު ތަފްސީލު ކޮށްދެއްވަމުން ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ނިންމައި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވިއިރު، އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކޮށް، ކުށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަންއާ ގުޅޭ ތިން ބައްދަލު ވުމެއް އޭސީސީއާ އެކު ބޭއްވުނު ނަމަވެސް، އެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީޖީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޕީޖީގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ގާނޫނުން ލާޒިމު ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ 'ޕްރެކްޓިސް' އެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުހަލާގެ ސަބަބުން ތަހުގީގުތައް ލަސްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭސީސީން މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން، މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ، 11 ފަރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނެ ޕީޖީ އޮފީހުން މައްސަލަ ޑިކްލައިން ކޮށްފައިވަނީ މިހިނގާ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުން އެދި އޭސީސީން ފޮނުވި ލިސްޓް:

 1. ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން
 2. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު)، މ.ހަޒާރީވިލާ / ކ.މާލެ، ފާޠިމަތު ލިމްޔާ
 3. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ (ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވް) އަޙްމަދު އަސްލަމް
 4. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، ޝިޔާމާ މުޙައްމަދު
 5. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، ޢަލީ ޝިހާމް
 6. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ހަފީޒް
 7. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙުސައިން ނިޔާޒް
 8. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
 9. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ، ނިޝާމާ މުޙައްމަދު ގއ.ދާންދޫ / ހަނދުވަރީވާދީ
 10. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ، ކ.ގުރައިދޫ / ފަތިސްހަނދުވަރުގެ، ނައުޝާދު ޢަލީ
 11. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު، ސ.ހިތަދޫ / ނޫރާނީހިޔާ، އާމިނަތު ޝައުފާ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.