އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއު

ސްޓެލްކޯއިން އުފައްދާ ހަކަތައިގެ 60 އިންސައްތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަައަށް ބަދަލު ކުރަނީ

  • ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަން ގިނަ ބަަޔަކު ބޭނުންވޭ
  • އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ އަށް ރާއްޖެ ބަދަލުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:17 | 2,259

ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވޭ - އަޝްވާ ފަހީމް

މި ސަރުކާރުގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އިން އުފައްދާ ހަކަތައިގެ 60 އިންސައްތަ އަކީ އިޔާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަޔަށް ބަދަލު ކުރަން އެ ކުންފުނިން އަމާޒު ހިފައިފިއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުޣުނީ ވިދާޅުވީ، އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައަށް ރާއްޖެ ބަދަލު ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މުޣުނީ ވިދާޅުވީ، ސިނާއަތް ކުރިއެރުމަށް ތަފާތު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިހާރު ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަދި އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ޕްލޭންތަކެއް ވެސް ރޭވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސޯލާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ މި ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިދުމަތް ދޭ ރަށްރަށުގައި 60 ޕަސެންޓާ ހިސާބަށް މަދުވެގެން ސޯލާ ޖެހުން.

އެ ކުންފުނިން ދަނީ 35 ރަށެއްގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ. މުޣުނީ ވިދާޅުވީ، ގޭގައި ސޯލާ ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވެސް އެބަތިބި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ އިތުރުން އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ މައުލޫމާތު ނެތުމުން އެ ފަރާތްތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަމުގެ ހައްލަކީ ސްޓެލްކޯއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ''ގްރީން ލައިފް އިނީޝިއޭޓިވް'' ޕްރޮގްރާމެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން ދަނީ އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ގޭގޭގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަމުންނެވެ.

ސްޓެލްްކޯއިން އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ސޯލާ ހަކަތައަށް ބަދަލު ކުރުމުގައި ޗައިނާ ކުންފުންޏެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ވަނީ މިދިޔަ މަހު އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.