އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކޮވިޑް-19 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުންނަ މީހުން ކުޅުދުއްފުށި ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން އެދިއްޖެ

  • ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށި ރައްޔިތުން ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭންޖެހޭ
  • 85 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ހުން އައުން ކެއްސުން އަދި ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:18 | 2,183

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ: އެ ސިޓީގައި ވަނީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ފެނިފަިއ - އާކައިވް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކޖޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުރި މީހަކު ހުރިނަމަ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ލަސްނުކޮށް ދެއްކުމަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެތެރެހަށީގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށި ރައްޔިތުން ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދ ބަލި ރަށުތެރޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކުން ކަމަށެވެ.

"ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މި ހުންނަނީ އާދައިގެ ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް. މިސާލަކަށް ރޯގާއައުން ނުވަތަ ހުން އައުން. 85 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ހުން އައުން ކެއްސުން އަދި ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން. ވަރަށް މަދު ހާލަތެއްގައި އެއްޗެހީގެ ރަހަ ނުލުން އަދި ވަސް ނުދުވުން ފަދަ ކަންކަން ވެސް ދިމާވޭ. ހުމާއެއްކޮށް ރޯގާ ވައްތަރު ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަމަ އެކަނި ރޯގާ އަންނަން ފަށައިފިނަމަ ނހުވަތަ ކެއްސާނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ފުލޫ ކުލިނިކަށް ވަޑައިގެންނެވުން އެދެން،"

~ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

ޑރ. މުހައމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ބަލި ރަށު ތެރޭގައި ފެތުރިފައި އޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެބަހުރ ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުގައި ނަގަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ހުންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަލި ފެތުރިގައިހުރި މިންވަރު އެނގިގެން ނޫނީ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އިސްކަންދިނުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"އަދި އިތުރަށް ކުރަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދަންނަވަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް ބަލިފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް ގިނައިން ސައިބޯނި ލައިގެން އަތް ދޮވުން. އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ނެތް ނަމަ ގެއިން ނުނިކުތުން. އަދި ގެއިން ނުކުންނަ ނަމަ މާސްކްއެޅުން އަދި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރޯގާ ޖެހިފައި ހުންނަ މީހެއްނަމަ ނުވަތަ ރޯގާ ޖެހިފައި ކެއްސާނަމަ ސަރޖިކަލް މާސްކެއް ނުވަތަ ފޮތި މާސްކެއް ބޭނުންކުރުން. ނޭވާލާން އުނދަގޫ ފަރާތްތަކަށް އަދި ނޭވާލާން އުނދަގޫވާނަމަ ސަރޖިކަލް މާސްކެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ،"

~ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށި މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތުގައި އޮތީ އެރަށުގައި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަން އޮތުމާއެކު ބަލި އޮތް މިންވަރު ދެނެގަނެވެން ދެން ކަމަށެވެ. ކުޅުދުއްފުށިން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން 59 މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެއިން އެއްވެސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރަށު ތެރޭގައި ބަލި އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި 120 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ވެސް ނެެގެޓިވް ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ރަށުގައި ބަލި އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އަދި އެއް ފަހަރު ވަރަށް އަވަހަށް ސާމްޕަލް ނަގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.