އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2 މާސްޓަރޕްލޭން

ހުޅުމާލެ ދެވަނި ފިޔަވަހީގެ އާބާދީ މަދު ކުރި ނަމަވެސް، މާސްޓަރޕްލޭންއަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

  • ރައްޔިތުން ތޮއް ޖެއްސުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ނޫން
  • ފޭސް 2 މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަނީ 110،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން
  • އެހެނިހެން ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެ: އެޗްޑީސީ

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:20 | 9,656

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފޭސްގައި ބައެއް އާއިލާތަކުން މިހާރު ދިރިއުޅެމުން ގެންދޭ - ގެޓީއިމޭޖަސް

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ތަރައްގީ ކުރަމުންދަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ މާސްޓަރ ޕްލޭންއާ އެއް ގޮތަށް ކަމަށާއި، ބަދަލު ގެނައީ ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ އަދަދަށް ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ފުރަތަމަ މާސްޓަރޕްލޭން 2012 ވަނަ ދުވަހު ހަދާފައި ވަނީ އެއް ލައްކަ މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2 ގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސުހައިލް ވިދާޅުވީ އާބާދީ 160،000 އިތުރު ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަ ސަރަހައްދެއްގައި އުސް ޓަވަރުތަކަށް އަޅަން ޖެހުނީ މިހެން ވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުހައިލް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ތޮއްޖެއްސުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އަމަލުކޮށް ޕްލޭންތައް ހަދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ތަރައްގީ ކުރަނީ 110،000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމުގެ ފަހަތުގައި ސިންގަލް ސެޝަނަށް ސްކޫލް ހިންގުން މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރި ކަމަށް ސުހައިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

7000 ހައުސިން (ހުރީ) މާ ކުޑަ އޭރިޔާއެއްގައި މާގިނަ މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި. އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ނުކުމެ ދާނޭ. އެހެން ވީމަ އެކަންތައްތަކާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން މިހާރު ފޭސް 2 މިވަނީ 110،000 އާބާދީއަކަށް މަދު ކުރެވިފައި. މަދު ކުރުމުގެ އެއް ރީޒަން މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިންގަލް ސެޝަން ސްކޫލު މޮޑަލް.

~ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދު

ސުހައިލް ވިދާޅުވީ އާބާދީއަށް ބަދަލު ގެނައީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ މާސްޓަރޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ޔޮޓް މެރީނާއެއް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ހެރިޓޭޖް އައިލެންޑެއްގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.