ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މާލެއިން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެންދިޔުމާއި ސަރުކާރުގެ އ

މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނު ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ ނާރާ

  • މާލެއިން ހުކުުރު ދުވަހު ގިނަ ވަގުތުތަކެއްގައި ވަނީ ކަރަންޓް ކަނޑައިގެންގޮސްފައި
  • ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އޮންލައިން ޚިދުމަަތަކަށް ބުރުއަރާފައި ނުވަނީ ކުރިން ގާއިމުކުރެވުނު ޔޫޕީއެސް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 23:12 | 3,556

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

މާލެ ސިޓީން ހުކުރު ދުވަހުގެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއްގައި ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު އެ ވަގުތުތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އީ-ގަވަރމަންޓް ޚިދުމަތް މެދު ނުކެނޑި ދެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 ހާއިރުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް މެންދުރު 12:30 އާ ހަމައަށް ސްޓެލްކޯއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި ވެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެންދުރު ފަހު ވެސް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވެއެވެ.

ކޮމިޔުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިސަރުކާރުގެ ކުރީކޮޅު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) ގެ ޑާޓާ ސެންޓަރުގެ ޔޫޕީއެސް ޕަވަރ ސިސްޓަމް ވަރުގަދަކުރެވި ޖެނެރޭޓަރ ސަރވިސް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު އޮފީސްތައް ބަންދު ކޮށްފައި ވަނިކޮށް މާލެއިން ކަރަންޓް ދިޔުމާ އެކު އެންސީއައިޓީގެ ސްޓާފުންނަށް ޑާޓާ ސެންޓަރަށް ހާޒިރުވެ އިކުއިޕްމެންޓްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ލިބުނީ މި ސަރުކާރުން ގާއިމު ކޮށްދިން ޔޫޕީއެސް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ޑާޓާތައް ނުގެއްލި ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ޞޯލިހު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި އީ-ގަވަރމެންޓްގެ ތެރެއިން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމާއި، އެކްސްޕެޓް އަދި އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމްގެ ޚިދުމަތް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދާއިރު މިފަދަ ޑާޓާތައް ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮންނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެންސީއައިޓީގެ މުވައްޒަފުން މިކަމަށް ސަމާލުވެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ޖައްސާ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫ ނާރާ ގޮތަކަށް އެކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަންކަން ކުރުމުގައި އެންސީއައިޓީގެ މަދު މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އަލަށް އުފެއްދެވި ވުޒާރާތަކުގެ ތެރެއިން ވުޒާރާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.