ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: ޕީޖީ ހާޒިރުކޮށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީންވެސް މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަނީ

  • މެމްބަރުން ވަނީ މި މައްސަލައާއެކު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފަ
  • މިއީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް
  • 31 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމައި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަނީ

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 11:27 | 5,118

ޕީޖީ ޝަމީމް ވަނީ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ސާފު ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް ހާޒިރު ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހާ ދެމެދު ޙިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރާނެ ހެއްކެއް އަދި ޤަރީނާއެއް ނެތްކަމަށް ޕީޖީ ޝަމީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަން އިތުރަށް ބެއްލެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވެވި މެމޯއެއް ބުދަ ދުވަހު އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އިއްވަވާފައެވެ. އެއާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން ވަނީ މި މައްސަލައާއެކު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، މިއީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިސްތިއުފާއާއެކު މި މައްސަލަ ނިމިގެންދާ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރާއިރު، ލިއުމުން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުގެ އިތުރުން، ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށްވެސް މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި މައްސަލަ ބަލާ ނިމޭއިރު، ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކެއްވެސް ކަނޑައަޅައި، 31 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމައި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށްވެސް މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފްގެ މި ހުށައެޅުއްވުންތަކަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސިރާޖު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިނުވާއިރު، އޭސީސީގެ ތަޙުޤީޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާއިރު، އޭސީސީއާ ގުޅިގެން ހުށައެޅެމުންދާ ޝަކުވާތައް އިތުރަށް ބެލުމަށްވެސް މެމްބަރު ސިރާޖު ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމުގައި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ކޮށްފައިވާ ތަހުޤީޤުގައި ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކޮށް، ކުށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވި ސަބަބު ތަފްސީލު ކޮށްދެއްވަމުން އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ނިންމައި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވިއިރު، އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކޮށް، ކުށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޕީޖީ ވިދާޅުވީ، އިދާރީ ގޮތުން މައްސަލަތަކެއް ފެންނަން ހުރި ނަމަވެސް، ޕީޖީ އޮފީހުން ބަލަނީ ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ކޮށް، ސާބިތު ކުރެވިދާނެތޯ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭސީސީގެ ރައީސާ މަރިޔަމް ޝިއުނާ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވީ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީންވެސް ބަލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ޕީޖީ ޝަމީމް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރަން އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވީ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުޙަލާ މުޅިން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ މަރުޙަލާއެއް ރާއްޖެގައި ފުރަތަމަ ފަށާފައި ވަނީ ޕީޖީގެ މަގާމާ ހުސެއިން ޝަމީމް ހަވާލު ވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުންނެވެ. މި މަރުޙަލާ ތައާރަފު ކުރަން ނިންމީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި ޕީޖީ އޮފީހުގަ ކަން ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ހެދުނު އިންޓަރނަލް އިންކުއަރީގައި، އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެފައިވާ ކަން ހާމަ ވުމުންނެވެ. އަދި ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލަންޖެހޭ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުންވެސް މެއެވެ.

ޕީޖީގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަންގެ މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ގާނޫނުން ލާޒިމު ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ 'ޕްރެކްޓިސް' އެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުހަލާގެ ސަބަބުން ތަހުގީގުތައް ލަސްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.