ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޓެކްސްނެގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާ

ހިސާންގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ވަކި މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނުލިބިގެން ނޫޅޭ، މި އުޅެނީ ހުރިހާ ވަގުން ހޯދަން

  • ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް
  • ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއިސްލާހަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އިސްލާހެއް ކަމަށް
  • ހިސާން ވިދާޅުވީ މިބިލްގެ ޒަރީޢާއިން ކުށްކޮށްގެން ކޯޓުން ކޮށްފައި ހުންނަ ޖޫރިމަނާ އާއި ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 10:02 | 13,839

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހިސާން ހުސައިން އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ޝިޔާމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަކި މީހަކު ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ނޫންކަމަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް އެވެ. މިބިލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު ހަތަރު އިސްލާހެއް ގެނައުމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް އިސްލާހަކީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަހުސަކުން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ލާޒިމްކުރާ ޓެކްސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފައިސާ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބަލައިގަތުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދިނުމެވެ. އަނެއް އިސްލާހަކީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ އެފައިސާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ އިޚުތިޔާރު ބަންޑާރަ ނައިބަށް ލިބިދިނުމެވެ. އަދި ދައްކާފައިނުވާ ފައިސާ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅުމުގެ ކުރިން އެފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި އެޅިދާނެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުމަކީވެސް މިއިސްލާހުގެ ބިލްގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

މިބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވެސް އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވެސް ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރ އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއިސްލާހަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ.

މިއިސްލާހަކީ ޤާނޫނު އަސާސީ ދަންނަ އިސްލާހެއް ނޫނޭ. ރައީސް ޔާމީނަށް މިހާރު ކޯޓު ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ވެސް އަނިޔާ ކުރަނީ. މަޖިލީހުން ވެސް އަނިޔާ ކުރަން ފައްޓައިގެން މިއުޅެނީ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ކޯޓުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާތަން މި ފެންނަނީ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް އެޖެންޑާކުރިޔަނުދީ ހިފަހައްޓަނީ. އަނެއްކާ ދަށު ކޯޓުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި އޮތް އެއް ދައުވާގެ ތެރޭގައި އެބައޮވޭ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިސާ ނެގުމުގެ ތުހުމަތެއްކޮށް އެބައޮތް ދައުވާއެއް. ހަމަ ހެސްކިޔާފައި ދައުވާ އަންނަނީ،

~ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރ އަހުމަދު ޝިޔާމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު 5،000،000.00 ޔޫއެސް ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ފައިސާ މަދުވެގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ދެއްކުމަށް އެ ފަރާތަށް އަންގައި، 28 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފައިސާ އަދިވެސް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް ދާދިފަހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝިޔާމްގެ މިވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ މިބިލްގެ ސަބަބުން ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކުޑަކޮށް ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް މިބިލްގެ ޒަރީޢާއިން އަންނާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަނަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާއެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކޮށްފައި އޮތް ޖޫރިމަނާ އެއް ކަމަށްވިޔަސް އަދި އެހެނިހެން މުއާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން ނަގާ ފީއެއް ފަދަ ފައިސާ އެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކައި ސެންޓްރަލް ނިޒާމަކުން ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެ ހިސާބު ޖެހޭނެ ނިޒާމެއް އޮތުމަކީ އެކައުންޓަބިލިޓީއަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ ކޯޓުތަކުގެ ހުކުމްތަކުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށް އެފައިސާ ނުދެއްކުމުން ވާގޮތް މިހާރު މާބޮޑަށް ސާފުވެގެން ނުދާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ޒާތުގެ ފައިސާ އާންމު ފަރުދުން ނުދެއްކުމުން އޭގެ ނަތީޖާތަކެއް ހުންނަކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންމަވެސް ލައްކައިންނާއި މިލިއަނުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މީހުން އެފައިސާ ނުދެއްކުމުން އޭނާ އާ މެދު އަޅާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޯންނަ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ މިބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮވެގެން. އެބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި މިއީ ވަކި މީހަކު ދައުލަތަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮވެގެން ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލެއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ ވަކި މީހަކު ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލެއް ނޫނޭ. މިއީ ހުރިހާ ވަގުންވެސް ވައްކަންކޮށްފައި ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްގެން އަނބުރާ ދައުލަތަށް އެފައިސާ ދައްކަންޖެހުނީމާ އެވަގު މީހާ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެފައިސާ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރާ މަސައްކަތެކޭ

~ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ ހިސާން ހުސައިން

ހިސާން ވިދާޅުވީ މިބިލްގެ ޒަރީޢާއިން މިގޮތަށް ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ކުށްކޮށްގެން ކޯޓުން ކޮށްފައި ހުންނަ ޖޫރިމަނާ އާއި ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންވެސް މިއުޅެނީ ދައުލަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކޮށް އެއިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލް (އޭޖީ) ގެ އޮފީހުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 50 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް، ރައީސް ޔާމީން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލައިގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.