ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މެމްބަރުންނާއި ވަޒީރުންގެ ގުޅުން

ވަޒީރުންނަށް ގުޅާ ދާއިރާގެ ކަންކަމުގައި ނުކިޔުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

  • ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މެމްބަރުން ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ވަޒީރާ ގުޅުން ބާއްވަންޖެހޭނީ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ކުރައްވައިގެން
  • ފޯނުކޮށްލައިގެން ކަންކަން ކުރުމުން ނަހަމަކޮށް ދާއިރާތަކަށް ކަންކަން ސަރުކާރުން ކޮށްދެވޭ ތަން، ނުވަތަ ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ތަން ފެނިގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 23:19 | 11,037

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލިސް

ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ގުޅުއްވާ ދާއިރާގެ އެކި ކަންކަން ކުރުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން ހޯމް މިިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިތުރު ސުވާލުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިކްރާމް ހަސަން ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ކައިރިއަށްގޮސް ވޯޓު ހޯދިއިރު ސަރުކާރާއެކު ގާތުން މެދުވެރިއަކަށް ވެގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ކައިރީ ދަންނަވާފައި ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރަކީ އެލްޖީއޭގައި ވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ދާއިރާގެ އެކި ކަންކަމުގައި މިނިސްޓަރަށް ގުޅުއްވަން މަސައްކަތް ކުރާ އިރު ނުގުޅޭ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވާ ކަމަށް އިކްރާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުގައި މިިނިސްޓަރު ގެންގުޅުއްވާ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް އޮވޭތޯ އާއި މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ޖަވާބު ނުލިބޭނެތޯ އިކްރާމް ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އިކްރާމް މި ސުވާލު އެއްސެވުމުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މެމްބަރުން ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ވަޒީރާ ގުޅުން ބާއްވަން ޖެހޭނީ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ކުރައްވައިގެން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަރިހުގައި ދަންނަވާލަން ޖެހޭނެ، ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މި މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީރާ ގުޅުން ބާއްވަން ޖެހޭނީ ހަމަ ސުވާލު ކުރައްވައިގެން. ގާތްކަމުން ،ރަހުމަތްތެރިކަމުން، އެކުވެރިކަމުން، ފޯނު ކޮށް ލައިގެން އެގޮތަށް ކަންކަން ކުރެއްވީމާ، ނަހަމަ ކޮށް ދާއިރާތަކަށް ކަންކަން ސަރުކާރުން ކޮށް ދެވޭ ތަން، ނުވަތަ ކުރުމަށް މަގު ފަހިވާ ތަން ފެނިގެން ދަނީ. ވަޒީރު ބޭފުޅުންނާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެހެން ގުޅުއްވައިލައްވާފައި، އަޅުގަނޑު މިވެނި ކަމެކޭ އެވެނި ކަމެކޭ، ދާއިރާގެ އެވެނި ކަމެކޭ މިވެނި ކަމެކޭ. އެއީއެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޒާމަކީ. ނިޒާމަކީ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ އިމްރާނަށް ޖަވާބު ދެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރިޔާސަތުން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގެ އެއްބައި ދެއްވައިފި ކަމުގައެވެ. އަދި، މިނިސްޓަރަށް އަންނަ ހުރިހާ ފޯނު ކޯލަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވޭކަން ގަބޫލުކުރައްވި ނަމަވެސް، ވީވަރަކުން ޖަވާބު ދާރީވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ދިމާވާކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ވީވަރަކުން ހަމަ ޖަވާބުދޭނެ ކަމަށް އަދި ބައްދަލު ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ދަންނަވަން

~ ހޯމް މިިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ

ބައެއް ވަޒީރުން ބައެއް މެމްބަރުންގެ ދާއިރާތަކުގައި ތަފާތު ކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވަޒީރުންނާއި ގާތް މެމްބަރުންގެ ދާއިރާތަކުގެ ކަންކަން ކޮށްދެއްވަމުންދާ ކަމަށާއި މެމްބަރުންނަށް އެނގިވަޑައި ނުގަން ދާއިރާތަކުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަދަލު އަންނަ ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.