އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ދައްތާފުޅުގެ ޖަނާޒާއަށް ޔާމީން ވަޑައިނުގެންނެވި ހަބަރު ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޯޑާ ހިލާފެއް ނޫން: ބްރޯޑްކޮމް

  • ރައީސް ޔާމީނާ އެއްބަފާ ދައްތާފުޅު މޫމިނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަވަހާރަ ވުމާއި ގުޅިގެން އާއިލާގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީންއަށް ފުރުސަތު ދެއްވި ނަމަވެސް، ވަޑައި ނުގެންނެވި
  • ޕީޕީއެމް ބުނަނީ އެއީ ހަގީގަތެއްނެތް ދޮގު ވާހަކައެއްކަމަށް، އަދި ބްރޯޑްކޮމްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
  • ހޯމް މިނިސްޓަރު ވަނީ ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ތަފްސީލްކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައި

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 18:17 | 11,487

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރު ބައްދަލުވުމެއްގައި - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެދައްތާފުޅުގެ ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިގަންނަވަންފުރުސަތު ލިބި، ވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށް ބުނާ ހަބަރު ރާއްޖެޓީވީއިން ބްރޮޑްކާސްޓް ކުރީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް ނޫންކަމަށް މޯލްޑިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރިމް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "60 މިނެޓް" ގައި ގެނެސްދީފައިވާ ހަބަރަކާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްއިން ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުށައެޅި މައްސަލައެކެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެޓީވީއިން މި މައުލޫމާތު ގެނެސްދީފައި ވަނީ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމެއް ނެތި ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް އެ މައްސަލާގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކޮމްއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ދައްތާފުޅުގެ ޖަނާޒާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ފުރުސަތު ލިބި، އެ ފުރުސަތު ބޭނުން ނުހިއްޕެވި ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓެއް ނޫން ކަން ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ރާއްޖެޓީވީއިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައި ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފްޕްރެކްޓިސް އާ ޚިލާފުވާ މިންވަރަށް ކަމަށް ބެލެން ނެތްކަމަށް ކަނޑަޅައި، މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބްރޯޑްކޮމްއަށް ހުށައެޅި ފަހުން ވެސް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމުގައި މި ވާހަކަތައް ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ދައްތާފުޅު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން، އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އާއިލާގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވި ކަން ކަށަވަރު ކޮށް ދެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.