އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކެނދިކުޅުދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުން

ކެނދިކުޅުދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

  • 28 އޮކްޓޯބަރުވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
  • 200 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވޭ
  • ގޯތި ލިބޭފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 01:57 | 3,887

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ގޯތި ދޫނުކޮށް ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައި - ޓްވިޓަރ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ކައުންސިލުން އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މި ހާލަތުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަލުން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ބަންޑާރާ ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 28 އޮކްޓޯބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ގޯއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ފޯމް ދޫކުރާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:00ން މެންދުރުފަހު 13:00ށް ކަމަށާއި، ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8:00ން މެންދުރުފަހު 13:00ށް ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ބުނީ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމްއާއި އެ ނޫން ވެސް މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

200 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާއިވާ އިރު، ގޯއްޗަށް އެދޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ވާނެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅި ދިރިއުޅުމެއް ފަށާފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި ނެތުމާއި، ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން އަމިއްލަ ނުވަތަ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލަކުން ލިބިގެން އެފަދަ ގޯއްޗަކުން 600 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑުބައެއް ލިބިފައި ނެތުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން މީގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ 600 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް، ގޯއްޗަކުން ބައެއް، ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ފްލެޓެއް ވޭތުވެދިޔަ ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހަކަށްދީ ނުވަތަ ވިއްކާފައި ނުވުމާއި، ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހާގެ އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް، ގޯއްޗަކުން ބައެއް، ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ފްލެޓެއް ލިބިފައިނެތުން ވެސް ޝަތުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ދެމަފިރިންނަށް ވެސް ގޯއްޗަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހެޅިދާނެކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލުން ބުނީ ޕޮއިންޓް ލިބޭ މިންވަރަށް ބަލާ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެމަފިރިން ހޮވިއްޖެ ނަމަ ގޯތި ދޫކުރެވޭނީ އޭ ގެތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ މީހަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ދެ ފަރާތް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ގޯތި ލިބިގަންނާނެ މީހެއް ނިންމާނީ ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ދެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގޮތެއް ނުނިމިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ދެމަފިރިންނަށް ލިބޭ ގޯއްޗެއް (އެއްމެދު) ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ވެސް ދެފަރާތަށް އެއްބަސް ނުވެވިއްޖެ ކަމުގައިވާ ނަމަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރުގައި ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. ގޯތި ބޭނުންވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ (މިހާތަނަށް ގޯތި ނުލިބޭ ފަރާތްތައް) ފަރާތްތަކުން ވެސް އަލުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައި ވެއެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫއިން ގޯތި ދޫނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީވެއާއި ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތަކުގައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މިހާރު އައިސްފައިވާތީ އެ ފޯމްތަކަށް އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.