ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބަދަލުއައުން

24 ކޭސް ފެނުމަކީ ކޮވިޑް ނެތުމެއް ނޫން، ސަމާލުވޭ!

  • ހޯމް ކަރަންޓީންގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނާކަށް ނުވޭ
  • ހާލަތަށް ބަދަލު ގެންނާނީ 0 ކޭސް ފެންނަ ހިސާބުން

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 12:35 | 3,384

އެކްޓިވް ސަރވައިލެންސްގެ ދަށުން މާލޭގެ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

24 ކޭސް ފެނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ނެތުން ނޫން ކަމަށާއި, ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ނުވާ ކަމަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްމާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު އެޗްއީއޯސީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޭސްތައް މަދުވި ނަމަވެސް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން އަދި އަވަސް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަދުވިނަމަވެސް ކަރަންޓީންވުމަށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދާއިރުގައި ކަރަންޓީންވުން އޮންނަނީ ފުރާ ތަނާއި ދާތަނާއި ދެ ތަނުގެ ރިސްކް ލެވެލްއަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި, އެހެންކަމުން ހައިރިސްކް ތަނަކުން ލޯ ރިސްކް ތަނަކަށް ދާނަމަ ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު 24 ކޭސްފެނިފައިވާ އިރު, މިއީ ފާއިތުވި 3 މަސް ތެރޭގައި އެންމެ މަދުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅިގެން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ 1500 ސާމްޕަލް ޓެސްޓް ކޮށްގެން 24 ޕޮޒިޓުވްވުމަކީ ކޮވިޑް ނިމިގެން ދިޔުން ނޫން ކަމަށާއި, މާދަމާ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވޭ އެބަ. އެހެންނަމަވެސް މިހިސާބުން ކޮވިޑް ނިމުނީކީ ނޫން. އެކި ގައުމުތަކުގައި މި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރށް ބަލާ އިރުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ އެއްކޮށް 0ށް ވެއްޓިގެން ދިއުމަކީ ފެނިގެންދާނެ ހާލަތެއް ކަމަށް.

~ އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮއްވާ އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފުރަބަންދު ކަރަންޓީ ނުވެ ދިއުމަކީ އެއީ ރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއައީ މާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮތް އިރުގައި ވެސް މާލެއިން އިތުރު ރަށްރަށަށް ނުގޮސް އިތުރު ރަށް ރަށަށް ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ނުދާނެ ގޮތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކަންތައްތައް ބެލުން ކަމަށާއި, އެގޮތަށް އަދިވެސް ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އަމަލު ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެއިން ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އެއްކޮށް ހުއްޓި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނަކަށް ނުވަތަ އެއްނޫންވެސް މަދު އަދަދަކަށް ކޭސްތައް ފެންނަ ފަށައިފިއްޔާ އެ ހިސާބުން އެއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.