އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 77 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް

"ބޭރުން އަންނަ އަދުއްވެއްގެ ބިރަށްވުރެ، ޤައުމުގައި ހުރި އިޖުތިމާއީ އަދި އަޙުލާޤީ ވަބާތަކުގެ ބިރު މާ ބޮޑު"

  • ދީނާއި، މިނިވަންކަމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައްވެސް ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ތަފާތު
  • އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލެއްވި
  • އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްގެން ނޫނީ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަމާއި ތަރައްޤީއެއް ނުހޯދޭނެ

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 10:07 | 5,343

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވާރޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޚާއްސަ މެސެޖެއް ދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭރުން އައިސް ޤައުމު އަޅުވެތި ކޮށްފާނެ އަދުއްވެއްގެ ބިރަށްވުރެ، ޤައުމުގައި ހުރި އިޖުތިމާއީ އަދި އަޙުލާޤީ ވަބާތަކުގެ ބިރު މާ ބޮޑު ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާރޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވި ޚާއްސަ މެސެޖެއްގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެކުވެރިކަމުގެ ސިފަތައް ދައްކުވައިދޭ ކަންކަން ނެތިގެން ނުދާނެ ގޮތަކަށް ދިވެހިންގެ އަމަލުތައް ބައްޓަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި، އަޅާލުމާއި، މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ސިފަތަކާއި، ޤައުމިއްޔަތުގެ އަސާސްތައް ނެތިގެން ދިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ޙާލަތު ބަދަލުވަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖެއަށް ވެސް އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރާ ކަމަށާއި، މިއަދު ދީނާއި، މިނިވަން ކަމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ވެސް ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ތަފާތު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ދުރުން ނުވަތަ ބޭރުން އަންނަ އަދުއްވެއްގެ ބިރަށްވުރެ، ޤައުމުގައި ހުރި އިޖުތިމާއީ އަދި އަޙުލާޤީ ވަބާތަކުގެ ބިރު މާ ބޮޑު ކަމަށެވެ.

އޭގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވަމުންދާ ޒުވާނުންނާއި އާއިލާތަށް ގިނަވުމާއި، އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލުތައް ތައުޙީނު ކުރުމާއި، ދީނުގެ އުސޫލުތައް ދޫކޮށް، ހަރުކަށި އަނިޔާވެރި މަގަށް ލެނބޭ ޒުވާނުން ގިނަ ވުން ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ދާއިރާގައި ވިސްނުން ހިނގަމުންދާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ސަމާލުކަން ދެވެނީ މާދުރުން އުފެދިގެން އަންނަ ނުވަތަ އުފެދިދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަކާމެދު، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފޮރުވިފައިވާ ދުޝްމަނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުގެ ރާޑަރަށް ގެއްލިގެންދޭ، އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް މިއަދު މި ޒަމާނުގައި ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފެތުރިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މައުސޫމު ކުޑަކުދިންނާއި ދަރިންނަށް ގޭގެ ވެށީގައި އަދި މުޖުތަމައުގައި ދިމާވަމުން އަންނަ އަނިޔާއާ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރަ،

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކޮށްގެން ނޫނީ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަމާއި ތަރައްޤީއެއް ނުހޯދޭނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަކީ ޤައުމީ ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާސަތުތައް ދެމެހެއްޓެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.